גלגל

והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. ואת שתים עשרה האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן הקים יהושע בגלגל. (יהושע ד יט)

ויאמר ה' אל יהושע היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, ויקרא שם המקום ההוא גלגל עד היום הזה. (שם ה ט)

ואל תדרשו בית אל והגלגל לא תבאו ובאר שבע לא תעבורו, כי הגלגל גלה יגלה ובית אל יהיה לאון. (עמוס ה ה)

תלמוד בבלי:

נמצאת אתה אומר שלשה מיני אבנים היו, אחד שהקים משה בארץ מואב... ואחד שהקים יהושע בתוך הירדן... ואחד שהקים בגלגל, שנאמר ואת שתים עשרה האבנים האלה אשר לקחו. (סוטה לה ב)

באו לגלגל הותרו הבמות, קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים וקדשים קלים בכל מקום... (זבחים קיב ב)

ילקוט שמעוני:

תנו, על אבני המלון נכתבו, דברי רבי יהודה, רבי יוסי אומר על אבני מזבח נכתבו. מאן דאמר על אבני מלון נכתבו, בכל יום ויום אומות העולם שולחין סנטריהן ומשיאין את התורה שהיתה כתובה בע' לשון, ומאן דאמר על אבני מזבח נכתבו, ולא לשעה היה ונגנזו... מאן דאמר על אבני מלון ניחא, ושדת אותם בשיד בין כל אבן ואבן... אמר רבי יוחנן פשוט הוא לך ד' מיני אבנים הן, אבני המלון לשעה היו ונגנזו... (דברים פרק כז תתקלח)

רש"י:

רעתם בגלגל - שם הרבו לעבוד עכו"ם לפי שהיה שם המשכן תחלה, ואמרו נביאי הבעל שהוא מקום נבחר. (הושע ט ו)

רד"ק:

לכו ונלכה הגלגל - לכבוד הארון ואוהל מועד שהיו שם כשבאו לארץ, לפיכך כבדו את המקום. (שמואל א יא יג)

אברבנאל:

בגלגל - הקים כדמות מגדל וציון גדול ואמר להם תכליתו שאינו לכבוד הלוחמים כי אם לזכרון נפלאות ה'. (יהושע ד כ)