גלות מצרים   גאולה

ראה: יציאת מצרים, קריעת ים סוף.