גלעד

(ראה גם: גד וראובן, עבר הירדן)

 

ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה. (במדבר לב א)

ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההיא, מערוער אשר על נחל ארנון וחצי הר הגלעד ועריו נתתי לראובני ולגדי. ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת עוג נתתי לחצי שבט המנשה, כל חבל הארגוב לכל הבשן ההוא יקרא ארץ רפאים... ולמכיר נתתי את הגלעד. ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנון תוך הנחל וגבול, ועד יבק הנחל גבול בני עמון. (דברים ג יב)

ספרי:

...נמצינו למדים ששוו שני שבטים ומחצה שבעבר הירדן (במנין ערי מקלט) לתשעת השבטים ומחצה שבארץ כנען, לפי דרכינו למדנו שרוב שופכי דמים בארץ גלעד... (מסעי קס)

תלמוד בבלי:

...בעבר הירדן תלת בארץ ישראל תלת, אמר אביי בגלעד שכיחי רוצחים, דכתיב (הושע ו') גלעד קרית פועלי אוון עקובה מדם... (מכות ט ב)

מדרש רבה:

ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד וגו', אמר רבי פליפי בר נהוראי מאי חזית למימר כן, אמר ליה דכתיב (יהושע י"ג) ויהי להם הגבול יעזר וכל הגלעד, מה מקיים רבי אליעזר קרא דרבי נהוראי, מתושבי גלעד מיושבי לשכת הגזית הוה... (בראשית פרשה עא יב)

רד"ק:

גלעד - (אמרה) על מכיר שנלחם בגבורה ועתה לא בא. או הלא גלעד חרד לבא מעבר הירדן ולמה לא בא גם גם ראובן. (שופטים ה יז)

פליטי אפרים - ...והיה לאפרים יער בגלעד, והפחותים הם הרועים... (שם יב ד)

אברבנאל:

כי אמרו - כשבאו להלחם אמרו להם אינכם חשובים, שאתם פליטים מחולקים באפרים ובמנשה, ואין גלעד עם ומחוז בפני עצמו. (שם)