גל

רש"י:

גל נעול - לשון מעין, כמו גולות עליות, ולשון שער בארמית. (שיר השירים ד יב)

אבן עזרא:

גל - נהר קטן. (שם)

הגר"א:

והמצפה - ענין גל ומצפה יש לבאר, לפי שגל הוא ענין גלוי, ומצפה דבר סתר, לפי זה אתא שפיר, שאמר לבן אני לא אעבור אליך את הגל הזה, דהיינו שרק לא יכול לעבור בגלוי, אבל יעקב לא היה יכול לעבור הברית בגלוי ובסתר, כמו שאמר אם תענה את בנותי וגו'. (קול אליהו ויצא)