גם

זהר:

וכאן (כנגד ותתצב אחותו מרחוק), נאמר ודאי, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, (שהמלכות שהיא אחותו של ז"א לא תהיה מרחוק אלא ביחד), ובהם (בז"א ומלכות) העמדנו, גם יחד, כש"א ואף גם זאת בהיותם, (אשר גם ה"ס המלכות) הנקראת זאת, וכן גם יחד, היינו המלכות, אמנם) בכלל שבת אחים היא, (ולא היה צריך לכתוב) גם, וכין שכתוב גם, הוא לכלול כל אלו שלמעלה (מז"א ומלכות שהם ישסו"ת), שכל הממשלה היא נמצאת במקום ההוא.. (אחרי סד)

רבינו בחיי:

ואף גם זאת - ...ודע שמדרך הקבלה הבדל גדול בין אף לגם, אף ירמוז למדת הדין, וגם למדת הרחמים מלשון גמילות חסדים... (ויקרא כו מד)

מהר"ל:

...ור' חנינא סבר דלכך כתיב גם, כי לשון זה מורה על המיתה שהיא העדר, כי ההעדר מתחיל לשלוט בקצת ונמשך אל אחד גם כאשר התחיל באחד, ולפיכך בחוה שלט בה ההעדר הוא המיתה כאשר אכלה מעץ הדעת, וממנה נמשכה המיתה לאשה, לכך כתיב ותתן גם לאישה... (אור חדש ד"ה גם ושתי המלכה)

הכתב והקבלה:

גם עתה - גם יורה על היפך הקודם... (בראשית מד י)

וגם האדמה - אולי הוא לשון קיצוץ והשחתה, שורש גמם וגומא. (שמות ח יז)

וגם את המת - נראה שגם לשון מיעוט מלשון גמם, וכן גם את הטוב נקבל באיוב ב', שרוצה לומר אך ורק... (שם כא לה)

מלבי"ם:

מלת גם היא מלת החיבור וגדרו לתוספת עוד דבר אל הקודם, אבל אין נקשר עמו מושג רבותא וחדוש יותר מהקודם, רק מרבה עוד דבר אחר כמ"ש גמי"ן רבוין הם... (הכרמל)