גמל   בעלי חיים

(ראה גם: בעלי חיים)

זהר:

תא חזי גמל זה, היינו הסוד שכתוב וגמולו ישלם לו, (כי גמל הוא לשון גמול), שזה גמול של הרשעים שכתוב, אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשו לו, וזהו הוא גמל, העומד לאכל הכל ולכלות הכל, וזה הוא מוכן תמיד נגד בני אדם, ומשום זה מי שראה בחלומו גמל הראו לו שנגזר עליו המות וניצל ממנו.

תא חזי, צד הטומאה הזה נקרא כך (גמל), שגרם מות לכל העולם, וזהו שהסית אדם ואשתו (לעץ הדעת), ואותו שרכב עליו הוא סמאל, והוא בא להטעות את העולם, וגרם מות לכל, ומשום זה בא ושלט על הכל. אדם הוא שמשך אותו אליו, וכיון שהוא משך אותו אליו אז הוא נמשך אחריהם, עד שהשטה אותם... (פקודי שג)

גמלים וגו', כך הוא הצד שלו (בבחינת גמלים), גמלים הוא נחש (הקדמוני שהיה) כמין גמל בשעה שפיתה סמאל את אדם היה רוכב על נחש כמין גמל... (אמור רכב)

תלמוד בבלי:

הרואה גמל בחלום מיתה נקנסה לו מן השמים והצילוהו ממנה... (ברכות נו ב)

ובמה אינה יוצאה, לא יצא גמל במטלטלת לא עקוד ולא רגול... לא יקשור גמלים זה בזה וימשוך אבל מכניס חבלים לתוך ידו וימשוך, ובלבד שלא יכרוך. תנא לא יצא הגמל במטלטלת הקשורה לו בזנבו, אבל יוצא הוא במטלטלת הקשורה בזנבו ובחוטרתו... ולא יקשור גמלים, מאי טעמא, אמר רב אשי משום דמיחזי כמאן דאזיל לחינגא. אבל מכניס, אמר רב אשי לא שנו אלא לענין כלאים... (שבת נד א, וראה שם עוד)

...מאי טעמא גמל זוטר גנובתיה (זנבו קצר), משם דאכל כיסי (אוכל קוצים וידבקו בו). (שבת עז ב)

...הכא חישינן דלמא בגמלא פרחא אזל (הולך מהר כעוף). (יבמות קטז א)

תא שמע שניים שהיו מושכין בגמל ומנהיגין בחמור, או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג במדה זו קנו, רבי יהודה אומר לעולם לא קנה עד שתהא משיכה בגמל והנהגה בחמור... (בבא מציעא ח ב)

...והרי גמל דמעלה גרה הוא ואין לו שינים למעלה וטמא, גמל ניבי אית ליה... שליט בעולמו יודע שאין לך דבר מעלה גרה וטמא אלא גמל... (חולין נט א)

אלו שעורותיהן כבשרן... רבי יהודה אומר... ועור חטרת של גמל הרכה... וכמה, אמר עולא אמר רבי יהושע בן לוי כל זמן שלא טענה. (שם קכב א)

תנא גמל (משמש) אחור נגד אחור... (בכורות ח א)

אמר אביי רוכבי גמלים אסורים לאכול בתרומה. תניא נמי הכי, רוכבי גמלים כולם רשעים... (נדה יד א)

תלמוד ירושלמי:

לא יצא הגמל לא עקוד ולא רגול... לא יקשור גמלים זה בזה וימשוך אבל מכניס חבלים לתוך ידו וימשוך ובלבד שלא יכרוך... אמר רבי בא מפני החשד, שלא יהו אומרים איש פלוני יצא לעשות מלאכתו בשבת, אסי אמר לכלאים נצרכה... (שבת לב א)

מדרש רבה:

ותקם רבקה ונערותיה, אמר רבי לוי שכן דרך הגמלים גדילים במזרח. רבנן אמרי מה גמל זה יש בו סימן טומאה וסימן טהרה, כך העמידה רבקה צדיק ורשע... (בראשית פרשה ס יג)

ובניהם שלשים, רבי ברכיה בשם רבן שמעון בן גמליאל לפי שהוא צנוע בתשמישו לפיכך לא פירסמו הכתוב, אלא ובניהם שלשים, ובנאיהם שלשים... (שם פרשה עו ו)

לקח טוב:

ויברך הגמלים, שכן דרך הגמלים להיות בורכין בשעת שתיה. (בראשית כד יא)

רשב"ם:

ויברך הגמלים - שני ברכים יש לגמל זה על גב זה וצריך להבריכו פעמים לפני שישתה מפני גובהו. (שם כד יא)

חזקוני:

ואם תאמר מפני מה לא צוה הקב"ה ליטול מכס מן הגמלים, שהרי גמלים שם, כדכתיב במלחמת גדעון "ולגמליהם אין מספר" (שופטים ו'), אלא יש לומר לא הזכיר הכתוב אלא אותם שנטלו מהם מכס, והם לא נטלו מכס מבהמה טמאה רק מהחמורים הואיל ונתקדשו בפטר חמור. אך חז"ק דכתיב ו"מכל הבהמה" דמשמע עוד מין בהמה אחרת כגון גמלים. (במדבר לא ל)

רמ"ע מפאנו:

ראה בעלי חיים.

שם משמואל:

עשרה גמלים, וכן כמה פעמים נזכרו גמלים בפרשה... והנה במדרש רבה (ויקרא י"ג) את הגמל זו בבל, ובבבל נאמר כי שם בלל ה', וזהו עירוב טוב ברע... והנה גמלי אברהם יצאו זמומים שלא ירעו בשדות אחרים מפני הגזל, וגזל הוא גם כן ענין של עירוב, ואברהם באשר תיקן חטא עץ הדעת עירוב טוב ורע, לכך יצאו גמליו זמומים מפני הגזל היפוך עירוב טוב ורע, ועל כן לא הוציא את רבקה מבית בתואל ולבן, שהוא בירור הטוב מהרע, אלא על ידי מי שהיו בעירוב טוב ורע ונתבררו... (חיי שרה תרע"א)