גמל   גמילות חסד

(ראה גם: גמילות חסד)

מאירי:

גמול - כשנאמר בלא תשלום נאמר על תחילת עשיית החסד. (תהלים קיט יז)

מצודת דוד:

גמלך - גמול במקרא פירושו גם התחיל. (משלי ג כט)

רש"ר הירש:

ויגמל - מציין את בישול הפרי וגמרו, וכן גומל חסדים - לתת לאדם פרי מעשיו המושלמים. (בראשית כא ח)

גמוליו - מה שבשל במשך ההתפתחות. (תהלים קג ב)

מלבי"ם:

גומלים אתם - משלם גמול הוא על מה שעשה לו, וגומל גמול הוא בלי שעשה לו דבר אלא מצד האהבה. (יואל ד ד)

חסת - חוס הוא מצד צורך בדבר, ורחם הוא מצד הפועל החס על פעלו, וגמל מצד שהדבר עצמו יקר וקיים. (יונה ד ט)

גמל - גמול הוא מצד התפעלות איבה או אהבה. (תהלים קטז ז)

גמול - הוא מצד התפעלות נפש העושה, כגון עושה צדקה מפאת אהבת חברו כנפשו. (משלי יב יד)