גרמניה

(ראה גם: אדום, אומות העולם, תקופתנו)

תלמוד בבלי:

גומר זה גרממיא... (יומא א)

אמר רבי יצחק אמר יעקב לפני הקב"ה, רבונו של עולם אל תתן לעשו הרשע תאות לבו זממו אל תפק וגו', זה גרממיא של ארם, שאלמלי יוצאים מחריבים כל העולם, דאמר רבי אחא בר חנינא תלת מאה מלכי קטירי תגא איכא בגרממיא של ארם, ותלת מאה שתין וחמש מרזבני איכא ברומי, וכל יומא נפקי הני לאנפי הני, וקטלי חד מהני להני וחד מהני להני, ומטרדי לאוקמי מלכא... (מגילה ו א)

תלמוד ירושלמי:

גרמני עבדיה דרבי יודה נשייא נפיק בעי מילויה לרבי הילא, אתא כלב שוטה בעי איתגרי ביה ברבי אילא, גער ביה גרמני, שבקיה אזל ליה בתריה... (שבת לט א)

בהרת עזה נראית בגרמוני כהה, והכהה בכושי עזה... (נגעים פרק ב א)

מדרש רבה:

מהו זממו אל תפק, אמר לפניו, רבונו של עולם עשה לו זמם לעשו הרשע כדי שלא תהא לו נחת רוח שלמה, ומה זמם עשו לו הקב"ה, אלו בני ברביריאה ובני גירמאניה שאדומים מתייראים מהם... (בראשית פרשה עה ט)

אבן עזרא:

כנענים - שמענו מפי גדולים כי אלמניה הם כנענים שברחו מפני בני ישראל בבואם לארץ... (עובדיה א כ)

אברבנאל:

חרשים - מלכויות שישמידו כל אחת קודמתה, ועל פי רז"ל הקרנות ד' מחוזות אדום, רומי, קונסנטינה, צרפת ואשכנז, וקבלה בקרב היהודים האשכנזים שבהיות הקיסרות שמה יבא משיח... (זכריה ב ג)