גתית

שוחר טוב:

על הגתית, זה שאמר הכתוב (יואל ג') שלחו מגל כי בשל קציר, למי אומר שלחו מגל... ורב אמר לישראל, אין מזמרין לא על הקציר ולא על המסיק אלא על הגת, שאמר על הגתית... וכן הוא אומר (יואל ד') בואו רדו כי מלאה גת, הכל רואין את הגת, יואל חמי ליה, שנאמר שלחו מגל, ישעיה חמי ליה, שנאמר (ישעיה כ"ז) והיה ביום ההוא כרם חמר ענו לה, אסף חמי ליה שנאמר (תהלים פ"א) על הגתית, דוד חמי ליה, שנאמר למנצח על הגתית. (מזמור ח)

תרגום יונתן:

הגתית - כנור הבא מגת. (תהלים ח א)

רש"י:

הגתית - כלי בא מגת ששם האומנים, ולרז"ל על אדום שנדרך כגת, אך המזמור אינו מוכיח. (שם)

אבן עזרא:

הגתית - יחסו המזמור ללוים בני עובד אדום הגתי או כלי שלהם, והמהבילים אמרו שעל נגון דורכים בגת. (שם)

מהר"י יעבץ:

...ולרז"ל סוד נשגב בזה המזמור, (עיין מדרש תהלים), כי הגתית היא המדה העתידה ללבוש בגדי נקם תלבושת, הנה על אדום תרד, כטעם (ישעיה ס"ג) פורה דרכתי לבדי... וכתיב בסוף וידעתם כי אני ה' אלקיכם שכן בציון הר קדשי, אימתי שיגלה הקב"ה על הגת... ואמרו עוד אין מזמרין לא על הקציר ולא על המסיק ולא על הבציר אלא על הגת, שנאמר על הגתית... ואז תשכון השכינה לבטח... (שם)

רש"ר הירש:

הגתית - על הדריכה שבגת, שעל ידי יסורין מתקבל התוכן המשובח, זהו תוכן ג' המזמורים המתחילים בלשון זו. (שם)