דביר

מדרש הגדול:

...כיוצא בו דביר, חד אמר שמשם דבר יוצא לעולם, וחד אמר שמשם דיברות יוצאות לעולם. (בראשית כב ב)

רש"ר הירש:

בתורת "דביר" המקדש הוא מקום הדיבור ומקום האור, ובתורת "אהל מועד" הוא אוהל ההתוועדות עם ה' והטיפוח התמידי של האור בעץ החיים של גידול רוח האומה. (שמות כז כא)