דבר   עשר מכות

(ראה גם: עשר מכות-דבר)

זהר:

כיוצא בו, בזמן שהדבר בעיר יסגור אדם את עצמו בבית ולא יתראה בשוק, כי כיוון שניתנה רשות למחבל מי שפוגע בו ניזוק, והוא מתחייב בנפשו. (זהר חדש רות שה)

תלמוד בבלי:

וכן עיר שיש בה דבר או מפולת אותה העיר מתענה ומתריעה... איזהו דבר, עיר המוציאה חמש מאות רגלי ויצאו ממנה ג' מתים בג' ימים זה אחר זה... (תענית יט א, וראה שם עוד וכא א)

תנו רבנן דבר בעיר כנס רגליך, שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר... (בבא קמא ס ב)

דבר בא לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין, ועל פירות שביעית... בארבעה פרקים הדבר מתרבה, ברביעית, ובשביעית, ובמוצאי שביעית, ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה, ברביעית מפני מעשר עני שבשלישית... ובמוצאי שביעית מפני פירות שביעית, ובמוצאי החג מפני גזל מתנות עניים. (אבות פרק ה ח וט)

אבות דרבי נתן:

דבר בא לעולם בעוון לקט שכחה ופאה ומעשר עני... (פרק לח ב, וראה שם עוד)

אבן עזרא:

מדבר - ברוב בלילה אם הסבה קור, ובצהרים אם מהחום. (תהלים צא ו)

רד"ק:

ושפכתי חמתי - שהדבר יבא בהפסד האויר, והאויר והדם מתדמים באיכויותיהם, שהם החום והלחות, והדם הוא הנפש, ורוח החיים תלוי באויר, ואם יפסד גם הדם מופסד. (יחזקאל יד יט)

אברבנאל:

ובדבר - שפעמים רבות יתחיל ביהודים ומהם ידבק בגוים, ומה גם עתה בעת הגירושים ממלכות ספרד לפורטוגל, איטליא והישמעאלים, כי הליכתם לארץ ולאויר אחרים ידבק בהם הדבר והרעב... (ירמיה כט יז)

מדרש שמואל:

היות מיתת הדבר מיוחדת לזה הענין הוא, כי המחוייב מיתת בית דין מיתתו היא בהיותו בריא אולם, וכן המכה אשר הוכה בדבר לא יאריך בחוליו על ערש דוי, שלפעמים היום כאן והיום בקבר. וגם על פירות שביעית כי בהיות לה' הארץ ומלואה... וכשחטאו בפירות שביעית ורצו לעשות כדרך שעושה בעל הבית בשלו, וחשבו כי הם אדוני הארץ נמצא שכפרו והכחישו השגחתו ית' בתחתונים, על כן הביא עליהם את הדבר שאינה מיתה טבעית רק מיתה השגחיית משולחת מאתו ית', כמו שאמר הכתוב "ושלחתי דבר בתוככם", וכן אומרו "ידבק ה' בך את הדבר", כי הוא המדביקו והמשלחו שהרי לא מצאו תרופה למחלתו על פי הטבע, והרי זה מדה כנגד מדה, הם כפרו בהשגחה והביא עליהם מכה שתורה על ההשגחה... (אבות ה ח)

מלבי"ם:

ביד ה' - רוצה לומר ששם היינו מתים מיתת דבר, שזה מיוחס תמיד ליד ה', כמ"ש ביד חזקה זו הדבר, וזה טוב יותר, כמו שהשיב דוד לגד שא"ל שיבחר דבר או רעב או חרב, והשיב "נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו"... (שמות טז ג)