דבר

מדרש רבה:

את הדברים האלה, כל מקום שכתוב דבר דברים הדברים אלות ותוכחות הם... (שמות פרשה מז ד)

ילקוט שמעוני:

דברי ירמיה וגו', וכי לא נתנבא ירמיה אלא אלו בלבד... ומה תלמוד לומר דברי ירמיה, מלמד שהיו דברי תוכחות. כיוצא בו אתה אומר אלה הדברים אשר דבר משה, וכי לא נתנבא משה אלא אלו בלבד... שהיו דברי תוכחות. כיוצא בו אתה אומר דברי עמוס... (ירמיה פרק א רנג ורנד)

תרגום יונתן:

דברי - דברי נבואה. (קהלת א א)

על דברת - על עסק בני אדם... (שם ג יח)

אבן עזרא:

דבר - ייאמר על דברים מחוברים, כמו "הדבר אשר דבר", או על יש כמו כאן. (שמות ט ד)

על דברת - בעבור. (קהלת ג יח)

הכתב והקבלה:

דבר פשע - ... ומלת דבר אין הוראתה כאן על עצם מה, מענין "לא אוכל לעשות דבר", אבל הוראתו הדבור המבטאי, מענין (איוב ב') "ואין דובר אליו דבר"... (שמות כב ח)

ונעלם דבר - פירוש נעלם מהם חלק מה מן המצוה, שלא נתעלם מהם עיקר המצוה, רק חלק ממנה, ומלת דבר כמו "אין נגרע מעבודתכם דבר" (משהו)... (ויקרא ד יג)

מלבי"ם:

מלת דבר לפעמים יורה על דבר שלם, ולפעמים יורה על דבר קצתיי, כמו "אך לאנשים האל אל תעשו דבר" (בראשית י"ט), שפירושו אל תעשו אף דבר כל שהוא. ויש בזה הבדל, שבמשפט מחייב ביאור דבר דבר שלם, ומורה גם על הכללות ורבוי, ובמשפט שולל יבואר דבר כל שהוא. וכן לפעמים יפול דבר על כל הדברים שבעולם, כמו "היפלא מה' דבר" (בראשית י"ח). ולפעמים הוא מוגבל, ויובן מן הפועל שלו מאיזה סוג מן הדבר ידבר, כמו "אין נגרע מעבודתכם דבר"... (הכרמל)

על כל דבר פשע - כבר בארתי שמלת דבר יורה לפעמים כמלת ענין או עצם, כמו (בראשית כ') "על דבר שרי". ובכל זאת השיבוהו חז"ל תמיד על עקר הוראתו מענין דבור... (שמות כב ח)

רש"ר הירש:

דבר ה' - הוא המאמר האבסולוטי שאינו מתחשב במצב רוחו ובקבלתו של השומע, בהיפך למלת לאמר, שהיא בכוונה שהנאמר יובן וישאר. דבר ה' הוא לאמר, ייעוד אבסולוטי המתגשם אם נרצה ואם לאו. (בראשית טו א)

העמק דבר:

קול דבריכם - קול הוא תפלה ממצוקות הלב, ודברים תפלה מסודרת... (דברים ה כה)