דגל

(ראה גם: מחנה ישראל)

מדרש רבה:

איומה כנדגלות, אין דגלים אלא צבאות, שנאמר (במדבר ב') דגל מחנה וצבאו ופקודיהם, וכן דגלי השמים המלאכים, ודגלי הארץ ישראל... (שמות פרשה טו ז)

ר' אבין אומר מהו מדבר שור, שנתאוו ישראל ליעשות בו שורות שורות דגלים דגלים. (שם פרשה כד ד)

ובשם אלקינו נדגול, שקבע הקב"ה שמו בשמנו ועשה אותנו דגלים, שנאמר (במדבר ב') איש על דגלו. חיבה גדולה חבבן הקב"ה שעשאם דגלים כמלאכי השרת, כדי שיהיו ניכרין... דבר אחר ודגלו עלי אהבה, אמר הקב"ה יש לאומות קדמונים דגלים ואין חביב עלי אלא דגלו של יעקב. דבר אחר הביאני אל בית היין, בשעה שנגלה הקב"ה על הר סיני ירדו עמו כ"ב רבבות של מלאכים והיו כולם עשויים דגלים דגלים, שנאמר (שיר ה') דגול מרבבה, כיון שראו אותן ישראל שהם עשויים דגלים דגלים התחילו מתאוים לדגלים... ודגלו עלי אהבה, אמרו אילולא הוא מדגיל עלי אהבה, וכה"א נרננה בישועתך וגו', א"ל הקב"ה מה נתאויתם לעשות דגלים חייכם שאני ממלא משאלותיהם, מיד הודיע הקב"ה אותם לישראל, ואמר למשה לך עשה אותם דגלים כמו שנתאוו. (במדבר פרשה ב ב)

וישא בלעם את עיניו וגו' אלו הם הדגלים, התחיל אומר מי יכול ליגע בבני אדם אלו מכירין את אבותיהם ואת משפחותיהם, שנאמר (במדבר כ"ד) שוכן לשבטיו, מכאן למדנו שהיו הדגלים גדולה וגדר לישראל, לכך נאמר איש על דגלו. (שם שם ג, וראה שם עוד דגלי השבטים)

מדרש תנחומא:

...אמר להם הקב"ה בעולם הזה נתאויתם לדגלים ומלאתי משאלותיכם, ולעתיד לבא בזכות הדגלים אני גואל אתכם ומדלג על הקץ בזכות אבות... שנאמר (שיר ב') קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות. (במדבר יד)

רש"י:

נדגל - נתאסף ונעשה חיל. (תהלים כ ו)

אבן עזרא:

נדגל - ירום דגלנו. (שם)