דד

מלבי"ם:

דודתו - הוא מה שהזהיר ערות אחי אביך לא תגלה, ומבואר מה שאמר פה דודתו הוא דוקא אשת אחי אביו שהזהיר שם, וקראה שנית מטעם זה בשם דודתך, לא אשת אחי אמו... ולמדו חז"ל שלכן שינה פה ואמר ערות דודו גלה ולא אמר ערות אחי אביו גלה, משום דאחי אביו כולל מן האב ומן האם, אבל שם דוד לא נקרא רק דוד מן האב, ולא מצאנו דוד מן האם בתנ"ך, כמ"ש רש"י ירמיה (ל"ב ט"ו), ואב לכולם "או דודו או בן דודו יגאלנו" (ויקרא כ"ה), ושם סיים משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו, ומשפחת אם אינה קרויה משפחה... (ויקרא כ יט)

העמק דבר:

דד אהרן - ולפי הפשט משמעות דוד כמו ידידות מלשון "כי טובים דודיך". (ויקרא י ד)