דולפין

תלמוד בבלי:

הדולפנין פרין ורבין כבני אדם, מאי דולפין, אמר רב יהודה בני ימא. (בכורות ח א)