דום   דומיה

(ראה גם: שתיקה)

רש"י:

דום - המתן, ולמנחם ודונש לשון דממה. (תהלים לז ז)

רמב"ן:

נורא תהלות - ...והפסוק לך דומיה תהלה רוצה לומר תוחלת התהלה, ייחלו לשלם נדריהם בציון, וכן "לאלקים דומי נפשי". (שמות טו יא)

רד"ק:

ידמו - לשון כריתה. (תהלים לא יח)

מאירי:

דומיה - לשון תוחלת, התהלה השלמה מחכה לך... (תהלים סה ב)

מדרש שמואל:

והר' מנחם לבית מאיר פירש וידום אהרן מענין שבח, מלשון ירושלמי שתרגם וידום אהרן ושבח אהרן. (אבות ג ג)