דומה

(ראה גם: גיהנם)

זהר:

אמר רבי יוסי בן פזי, תא חזי כיון שהנשמה פוגעת בהם ותדון, לאחר כך פוגעת באותו מלאך הממונה עליהם, דתנן מלאך ממונה על בתי קברי ודומה שמו, והוא מכריז ביניהם כל יום על הצדיקים העתידים להכנס ביניהם, ומיד פוגעת בו, כדי לשכן הגוף בהשקט ובבטחה... אמר רבי יוסי זה המלאך הנקרא דומה, ולמה נתכנה שמו חברון, על שהוא ממונה על שוכני עפר, והופקדו בידו כל פנקסי הצדיקים וחבורות החסידים השוכנים בעפר, והוא עתיד להוציאם בחשבון...

ותאנה אמר רבי שמואל ברבי יעקב, נפשות הרשעים נתונות בידו של מלאך זה ששמו דומה, להכניסם בגיהנם ולדון שם, וכיון שנמסרות בידו שוב אינן חוזרות עד שיכנסו לגיהנם, וזה יראת דוד שירא כשעשה אותו עוון, שנאמר לולא ה' עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי. אמר רבי ייסא הנשמה פוגעת בו, להכניס אותו עם שאר גופות הצדיקים בחשבונם... (חיי שרה נו, ועיין שם עוד)

בהיכל הזה עומד ממונה אחד ושמו דומה... זה הוא שאוחז בנשמה בשעה שנדחה מהיכל הקדוש על ידי הממונה טהריאל, וזה דומה עומד אצל השער של צד הקדוש לאחוז בנשמה, וכמה עוררי חוק ומשפט עמו... (פקודי תתמד, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

..א"ל רבה לר"נ של בינונים מאי, א"ל איכא שכיבנא לא אמרי לכו האי מילתא, הכי אמר שמואל אלו ואלו לדומה נמסרין, הללו יש להן מנוח הללו אין להן מנוח. (שבת קנב ב)

אמר רבי יוחנן אותו מלאך הממונה על הרוחות דומה שמו נתקבצו כל הרוחות אצל דומה אמרו לו שומר מה מלילה... (סנהדרין צד א)

רש"י:

דומה - אדום. (ישעיה כא יא)

אבן עזרא:

דומה - מקום הכריתות, הקבר. (תהלים צד יז)

רד"ק:

דומה - כרותה, או מקום הכריתות.. (תהלים צד א)

אברבנאל:

משא דומה - לרז"ל על גלותנו באדום, שאנו דוממים בה ולא נדע קץ הפלאות. או דומה לשון תקוה, כמו "דום לה'"... (ישעיה כא יא)

מהר"ל:

אלו ואלו נמסרים לדומה, הוא המלאך שהמתים תחת ידו, ונקרא דומה מלשון דומיה, שאין הדבור במתים... ואמר אלו ואלו נמסרים לדומה, שכיון שהוא בינוני נמסר לדומה, הוא המלאך הממונה על הדמימה, ולא כן הצדיק מצד שהוא צדיק אמרו ז"ל (ברכות י"ח) הצדיקים אפילו במיתתן נקראו חיים... (חידושי אגדות שבת קנב ב)