דור המדבר   סיחון ועוג

ראה: דור המדבר-מלחמת סיחון ועוג.