דור

(ראה גם: אב-ובן)

ספרי:

רבי יהושע בן קרחה אומר, דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת, אל תיקרי כאן אלא ארץ הולכת וארץ בא ודור לעולם עומד, ולפי ששינו מעשיהם שינה הקב"ה עליהם מעשה בראשית... (עקב מז)

בינו שנות דור ודור, אין לך דור שאין בו מאנשי דור המבול, ואין לך דור שאין בו מאנשי דור ההפלגה וכאנשי סדום, אלא שנדון כל אחד ואחד לפי מעשיו. (האזינו שי)

תלמוד בבלי:

...א"ל אוי לו לדור שאתה פרנסו, שאי אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים... (ברכות כח א)

הקורא קריאת שמע (בחלום) ראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו זכאי לכך. (שם נז א)

תניא הלל הזקן אומר בשעת המכניסין פזר, בשעת המפזרים כנס, ואם ראית דור שהתורה חביבה עליו פזר, שנאמר יש מפזר ונוסף עוד, ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו כנס, שנאמר עת לעשות לה' הפרו תורתך. (שם סג א)

דאמר רבי גוריון ואיתימא רב יוסף ברבי שמעיה בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדור, אין צדיקים בדור תינוקות של בית רבן נתפסים על הדור... (שבת לג ב)

...בדורו של רבן גמליאל עבוד כר"ג, בדורו של רבי יוסי עבוד כרבי יוסי... (עירובין מא א)

א"ר יוחנן רבי אושעיא בריבי בדורו כר"מ בדורו, מה רבי מאיר בדורו לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, אף רבי אושעיא לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו... (שם נג א, וראה עוד דורות הראשונים)

א"ר יהושע בן לוי הני עשרים וששה הודו כנגד מי, כנגד כ"ו דורות שברא הקב"ה בעולמו ולא נתן להם תורה וזן אותם בחסדו... (פסחים קיח א)

אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים, קל וחומר קטנים לגדולים, קל וחומר, חיובא הוא, אלא מתוך שהגדולים נשמעים לקטנים נושאין קטנים קל וחומר בעצמן. (ראש השנה כה ב)

אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו, שנאמר וזרח השמש ובא השמש, עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי. אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן ראה הקב"ה שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור, שנאמר כי לה' מצוקי ארץ וישת עליהם תבל... (יומא לח ב)

אם ראית רקיע שקיהה כברזל מלהוריד טל ומטר בשביל מעשה הדור שהן מקולקלין... מה תקנתן, יתגברו ברחמים... כל שכן אם הוכשרו מעשיהן מעיקרא... (תענית ז ב)

אמר ר' אמי מאי דכתיב אם ישוך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון, אם ראית דור שהשמים משתכין כנחשת מלהוריד טל ומטר בשביל לוחשי לחישות שאין בדור... (שם ח א)

...והוא (יאשיה) אינו יודע שאין דורו דומה יפה... (שם כב ב)

...ועל דרכיך נגה אור, דור שהיה אפל הארת (חוני המעגל) בתפלתך, כי השפילו ותאמר גוה, דור שהיה שפל הגבהתו בתפלתך, ושח עינים יושיע, דור ששח בעונו הושעתו בתפלתך, ימלט אי נקי, דור שלא היה נקי מלטתו בתפלתך, ונמלט בבור כפיך, מלטתו במעשה ידיך הברורין. (שם כג א)

...אבל מה יעשו גדולי הדור שאין דורן דומה יפה. (שם כד ב)

ואמר ר"א אמר רבי חנינא צדיק אבד לדורו אבד, משל לאדם שאבדה לו מרגלית כל מקום שהיא מרגלית שמה, לא אבדה אלא לבעלה. (מגילה טו א)

אמר להם אין דור יתום שר' אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו. (חגיגה ג ב)

...א"ל והכתיב דור הולך ודור בא, אמר דרעינא להו אנא עד דמלו להו לדרא והדר משלימנא ליה לדומה... (שם ה א)

תניא אמר רבי שמעון החסיד אלו תשע מאות ושבעים וארבע דורות שקומטו להבראות קודם שנברא העולם ולא נבראו, עמד הקב"ה ושתלן בכל דור ודור, והן הן עזי פנים שבדור. (שם יג ב)

א"ל רב נחמן בר יצחק אכשור דרי... (יבמות לט ב)

דתניא את מספר ימיך אמלא אלו שני דורות, זכה משלימין לו לא זכה פוחתין לו, דברי ר' עקיבא, וחכמים אומרים זכה מוסיפין לו, לא זכה פוחתין לו. (שם מט ב)

פתח ואמר וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו, דור שאבות מנאצים להקב"ה כועס על בניהם ועל בנותיהם ומתים כשהם קטנים. (כתובות ח ב)

...ואומרים אחינו בית ישראל שמעו, אחינו פלוני נשא אשה שאינה הוגנת לו ומתייראים אנו שמא יתערב זרעו בזרעינו, בואו וקחו לכם דוגמא לדורות שלא יתערב זרעו בזרעינו, וזו היא קצצה... (שם כח ב)

אמר רבי זירא אמר רבי ירמיה בר אבא דור שבן דוד בא קטיגוריא בתלמידי חכמים... (שם קיב ב)

א"ר יהושע מי יגלה עפר מעיניך רבן יוחנן בן זכאי שהיית אומר עתיד דור אחר לטהר ככר שלישי שאין לו מקרא מן התורה... (סוטה כז ב)

דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה, שזה תלוי לאלף דור וזה תלוי לאלפים דור... (שם לא א)

תניא כוותיה דר' יוחנן בשביל שכנעני זה הראה באצבעו גרם הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות... (סוטה מו ב)

שפעם אחת היו מסובין בעליית בית גוריא ביריחו, נתנה עליהן בת קול מן השמים ואמרה יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו ראוי לכך, נתנו עיניהם בהלל הזקן... (שם מח ב)

...פני הדור כפני הכלב... (שם מט ב)

...איזה דור שכולו הבל הוי אומר זה דורו של שפוט השופטים... איזהו דור שנתבקשו בו נשים יפות הוי אומר זה דורו של אחשורוש... א"ר יוחנן דורו של איוב שטוף בזמה היה... וא"ר יוחנן מאי דכתיב ויהי בימי שפוט השופטים, דור ששופט את שופטיו... (בבא בתרא טו ב)

אמר רבי יוחנן אמר לו משה ליהושע אתה והזקנים שבדור עמהם, אמר לו הקב"ה טול מקל והך על קדקדם, דבר אחד לדור ואין שני דברין לדור. (סנהדרין ח א)

דבר אחר שקר החן זה דורו של משה, והבל היופי זה דורו של יהושע, יראת ה' היא תתהלל זה דורו של חזקיה... (שם כ א, וראה שם עוד)

דאמר ריש לקיש מאי דכתיב זה ספר תולדות אדם, מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, כיון שהגיע לדורו של רבי עקיבא שמח בתורתו ונתעצב במיתתו, אמר ולי מה יקרו רעיך א-ל. (שם לח ב)

...היינו דאמרי אינשי גיורא עד עשרה דרי לא תבזה ארמאי קמיה. (שם צד א)

תניא ר' יהודה אומר דור שבן דוד בא בו בית הוועד יהיה לזנות והגליל יחרב... ופני הדור כפני כלב והאמת נעדרת... תניא ר' נהוראי אומר דור שבן דוד בא בו נערים ילבינו פני זקנים וזקנים יעמדו לפני נערים, ובת קמה באמה וכלה בחמותה, ופני הדור כפני כלב ואין הבן מתבייש מאביו. תניא ר' נחמיה אומר דור שבן דוד בא בו העזות תרבה והיוקר יעות והגפן יתן פריו והיין ביוקר ונהפכה כל המלכות למינות ואין תוכחה... (שם צז א, וראה עוד משיח-ימות)

אלא בקש הקב"ה להחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו בשביל יהויקים, נסתכל בדורו ונתקררה דעתו, בקש הקב"ה להחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו בשביל דורו של צדקיה, נסתכל בצדקיה ונתקררה דעתו... (שם קג א)

נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, א"ר יוחנן בדורותיו ולא בדורות אחרים, וריש לקיש אמר בדורותיו כל שכן בדורות אחרים... (שם קח א)

ר' יהושע בן קרחה אומר לא נאמר פסוק זה אלא כנגד דורות הבאים, אספו לי חסידי אלו צדיקים שבכל דור ודור, כורתי בריתי עלי זבח אלו חנניה מישאל ועזריה... (שם קי ב)

...אין לי אלא אותן העומדין על הר סיני, דורות הבאים וגרים העתידין להתגייר מנין, תלמוד לומר ואת אשר איננו. (שבועות לט א)

הוא היה אומר האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר ובחכמה ובשנים ובמספר הדורות לפניו והוא הקץ, שנאמר קורא הדורות מראש, אף על פי שנאמר ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, ונאמר ודור רביעי ישובו הנה. (עדיות פרק ב משנה ט)

תנו רבנן אשר נשיא יחטא, אמר ריב"ז אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו, אם נשיא שלו מביא קרבן צריך אתה לומר מהו הדיוט, ואם על שגגתו מביא קרבן צריך אתה לומר מהו זדונו. (הוריות י ב)

ובגפן שלשה שריגים, אמר רב חייא בר אבא אמר רב אלו ג' שרי גאים היוצאים מישראל בכל דור ודור... רבא אמר אלו שלשה שרי גוים שמלמדים זכות על ישראל בכל דור ודור... (חולין צב א)

זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה, פליגי בה רבי יהודה נשיאה ורבנן, חד אמר דור לפי פרנס, וחד אמר פרנס לפי דורו, אילימא למעליותא, דמר סבר אי מעלי דרא מעלי פרנס, ומר סבר אי מעלי פרנס מעלי דרא, הא איכא צדקיה דהוה מעלי ודריה לא הוה מעלי, והא יהויקים דלא הוה מעלי ודריה הוה מעלי... אלא לענין תוקפא וניחותא קאמרינן (כעס ונוח לרצות). (ערכין יז א)

תלמוד בבלי:

האומרים ערו ערו עד היסוד בה, אמרו כל דור שאינו נבנה בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו. (יומא ה א)

מדרש רבה:

...אמחה את האדם אשר בראתי, אלף דור עלו במחשבה להבראות, וכמה נימוחו מהם, ר' הונא בשם ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אמר ט' מאות וע"ד דורות, מאי טעמא (תהלים ק"ה) דבר צוה לאלף דור, זו התורה, רבי לוי משום רבי שמואל בר נחמן אמר ט' מאות ושמונים, מאי טעמא, דבר צוה לאלף דור זו המילה. (בראשית פרשה כח ד)

בדורותיו, ר' יהודה אומר בדורותיו היה צדיק הא אלו היה בדורו של משה או בדורו של שמואל לא היה צדיק... רבי נחמיה אמר ומה אם בדורותיו היה צדיק, אלו היה בדורו של משה או בדורו של שמואל על אחת כמה וכמה... (שם ל י, וראה עוד ערך נח)

אמר רבי יודן לדרת כתיב, פרט לשני דורות, לדורו של חזקיהו ולדורו של אנשי כנסת הגדולה, ר' חזקיה מוציא דורו של אנשי כנסת הגדולה ומביא דורו של רבי שמעון בן יוחאי. (שם פרשה לה ב)

ויאמר אברהם אברהם, תני ר' חייא לשון חיבה, לשון זירוז. ראב"י אמר לו ולדורות, אין דור שאין בו כאברהם, ואין דור שאין בו כיעקב, ואין דור שאין בו כמשה, ואין דור שאין בו כשמואל. (שם פרשה נו ט)

אריב"ס אחר כל הדורות ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכין בצרות וסופן ליגאל בקרניו של איל, הה"ד וה' אלקים בשופר יתקע. (שם פרשה נו יג)

כך שנו חכמים במשנה גר שבא להתגייר פושטין לו יד להכניסו תחת כנפי השכינה, מכאן ואילך גירי הדור מעידין בדור. (ויקרא פרשה ב ח)

...שמשה הוא ישראל וישראל הן משה, ללמדך שראש הדור כל הדור. (במדבר פרשה יט יז)

צו את בני ישראל... מלמד שהראה הקב"ה למשה כל מה שהיה ועתיד להיות, הראה לו מדן עומד שמשון... וכן כל דור ודור ודורשיו, דור דור ושופטיו, דור דור ומנהיגיו, דור דור ופושעיו, דור דור וצדיקיו... (שם פרשה כג ד)

א"ר שמואל בר נחמני שכל מה שהגדולים עושין הדור עושה, כיצד הנשיא מתיר ואב בית דין אומר הנשיא מתיר ואני אוסר... מי גרם לכל הדור לחטא, הנשיא שחטא תחלה. (דברים פרשה ב יב)

...כך מפני מה ברא הקב"ה לאברהם אבינו באמצע, כדי שיסבול הדורות שלפניו והדורות הבאים אחריו. (קהלת פרשה ג יד)

ויהי בימי שפוט השופטים, אוי לדור ששפטו את שופטיהם, ואוי לדוד ששופטיו צריכין להשפט, שנאמר (שופטים ב') וגם אל שופטיהם לא שמעו... (רות פרשה א א)

מדרש תנחומא:

מדור דור, אמר הקב"ה מדור דור אנא בתריה לדרי דרין, ר"א ורבי יהושע ורבי יוסי, רבי אליעזר אומר מדורו של משה עד דורו של שמואל, ורבי יהושע אומר מדורו של שמואל עד דורו של מרדכי ואסתר, ורבי יוסי אמר מדורו של מרדכי ואסתר עד מלך המשיח שהוא שלשה דורות, מניין לדור של משיח שהוא ג' דורות, שנאמר (תהלים כ"ב) יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים, דור חד, דורים שנים הרי תלת. (תצא יא)

אבות דרבי נתן:

רבי יהושע בן קרחה אומר, הרי הוא אומר (תהלים קל"ט) גלמי ראו עיניך ועל ספרך וכו', מלמד שהראהו הקב"ה לאדם הראשון דור דור ודורשיו, דור דור ופרנסיו, דור דור ומנהיגיו, דור דור ונביאיו, דור דור וגבוריו, דור דור ופושעיו, דור דור וחסידיו, בדור פלוני עתיד להיות מלך פלוני, בדור פלוני עתיד להיות חכם פלוני... (פרק לא)

שוחר טוב:

אמר ר"א בר כהנא שני דורות נשתמשו בשם המפורש, אנשי כנסת הגדולה ודורו של שמד. (מזמור לו)

מהו דור דורים, דור שאין דור אחריו... (מזמור עב)

אמר רבי חייא בשם רבי שמואל בר נחמן תשע מאות ושמונים דור היה ראוי לעמוד שכולם נמחו בדור המבול, שכך אמר הקב"ה, שהוא עתיד ליתן את המילה אחר אלף דור... רב הונא בשם רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר דבר צוה לאלף דור, אלף דור עלה במחשבה להבראות, וכמה נמחו מהם, תשע מאות ושבעים וארבע, ששה דורות מאברהם עד משה, הוי דבר צוה לאלף דור. (מזמור קה)

ילקוט שמעוני:

דבר אחר מי פעל ועשה קורא הדורות מראש, אלו זכו הדורות היה הקב"ה קורא שמותם כשם שקרא לאדם ולחוה, שנאמר ויקרא את שמם אדם... ואלו זכו הדורות היה הקב"ה קורא שם לכל אחד ואחד ומשמו היו יודעים את טיבו ואת מעשיו. (ישעיה פרק מא, תמט)

דבר אחר פנה אל תפלת הערער, א"ר יצחק כלפי הדורות אמרו שאין להם לא כהן ונביא ולא בית המקדש שיכפר אלא התפלה נשתיירה להם שהם מתפללים אותה בראש השנה וביום הכפורים, אל תבזה אותה מהם... ועם נברא, אלא א"ר יהודה בר סימון זה דורו של מרדכי שנברא בריה חדשה, ורבנן אמרין אלו הדורות שהם כמתים במעשיהם ובאים ומתפללים לפניך בראש השנה וביום הכפורים ואתה בורא אותם בריה חדשה... (תהלים קב, תתנה)

דור הולך ודור בא, רבי יודן בשם רבי יהושע בן לוי אין לך כל יום ויום שלא נולדים בו ששים רבוא ומתים ששים רבוא, מה טעם, דור הולך ודור בא, ומנין הדור ששים רבוא, רבי ברכיה מייתי לה מהכא, אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע, מכאן שהדור ששים רבוא, הדור כשם שהוא הולך כך הוא בא, אם הולך חגר בא חגר, סומא בא סומא, שלא יהו עובדי אלילים אומרים אחרים המית ואחרים החיה... (קהלת פרק א, תתקסו)

מדרש הגדול:

ר' יהושע בן קרחה אומר מפורענותן שלרשעים אתה למד מתן שכרן שלצדיקים, מאי כתיב דור הולך ודור בא (קהלת א'), לא היה צריך קרייה למימר אלא ארץ הולכת וארץ באת, והדור לעולם עומד, וכי איזה נברא בשביל חבירו, ארץ בשביל דור או דור בשביל ארץ, הוי ארץ בשביל דור, אלא דור בשביל שאינו עומד בתפקידיו שלהקב"ה לפי כך הוא בולה, והארץ על ידי שהיא עומדת בתפקידין שלו לפי כך אינה בולה, הא דור שעומד בתפקידין שלו אינו בולה... (בראשית טו א)

יש ראשים שמביאין אנשי דורם לידי טובה, ויש ראשים שמכשילין את אנשי דורם ברעה. יש דור מתוקן ורועה מעוות, זה דורו שלמנשה... דור מעוות ורועה מתוקן זה דורו שלשמואל, שאמר לו הקב"ה שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך כי לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלך עליהם (ש"א ח'). דור מעוות ורועה מעוות זה דורו שלצדקיהו... דור מתוקן ורועה מתוקן זה דורו שלמשה שהאמינו בהקב"ה ובשליחותו... (במדבר ל ב)

אבן עזרא:

דור - המפרשים השתבשו בפירוש מילת דור, והנכון בעיני שפירושה כמו ישוב, ומדתו הקץ שידור אדם בחלדו... (בראשית טו טז)

וכל הדור - אב ובנו הם שני דורות, והעד איוב, שחי אחרי שבותו ק"מ שנה וראה ד' דורות. (שמות א ו)

אלשיך:

יתן בעיתו - ...ועל כן חילק ה' בכל דור נשמות הראויות לחדש לפי צורך הדור, ואם יתרשל מהתורה יתגלגל שוב, ויהי כנותן פריו שלא בעיתו... (תהלים א ג)

מהר"ל:

קדמתה ד' דורות וכו', דוקא ד' דורות, שזה נקרא קדימה גמורה, כי פחות מד' דורות כאלו לא היה קדימה, שהרי כתיב (שמות כ') פוקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים, נמצא כי האב נחשב הדורות בקרובים אליו עד ד' דורות, ואחר ד' דורות אין האב נחשב קרוב לאותם דורות... (חידושי אגדות בבא קמא לח ב)

ויש מקשים... ובתוספתא מפורש אף על דבר שגלוי וידוע לפני המקום השעה והרגע אין הקב"ה מונה אלא לדורות ובהם תלוי, כי השי"ת סדר שאלו דורות ראויים יהיו לשעבוד, ואלו דורות ראויים לקץ, לכך מונה המספר לדורות, ומכל מקום מונה אף השנים, כי אף שדור זה ראוי לגאולה, מכל מקום באיזה היום לא קבע, ולפיכך צריך שעה מיוחדת לזה... (שם עדיות ד ב)

אור החיים:

לא בצדקתך - ...אמנם אם היו רשעים לא היתה זכות אבות מועלת להם לירש הארץ, וכפירוש הראב"ד בעדיות על "ובמספר הדורות לפניו", שמתגלגל עמהם עד אותו דור שהוא רואה זכאי. (דברים ט ה)

מלבי"ם:

ודור רביעי - ...ויש לפרש שכל נ' או ס' שנה נחשב דור חדש... (בראשית טו טז)

לדור ודור - הזמן הנפסק וחוזר... (תהלים פט ה)

לדור ודור - היא שנה של מעלה שתראה בה הנהגה חדשה. (שם קב כה)

רש"ר הירש:

בדור הזה - כבר הערנו השרשים טור, תור, דבר תפר מורים כולים על חבור, דברים אחדים מסודרים זה בצד זה, וחוט אחד מחבר את כולם, יהא זה חוט התקופה או חוט אחר. אין אדם יכול להפקיע את עצמו מכל השפעות הזמן, רוח התקופה חודרת בכל, ובני הדור משפיעים זה על זה, אכן, לאו מילתא זוטרתא היא להיות צדיק בדור של רשעים... (בראשית ז א)

וכל הדור - קרוב לתפר, דבר, לחבר יחד, אלו שחיים בזמן אחד. (שמות א ו)

שפת אמת:

ושמעתי מפי מו"ז ז"ל על שקורין ליל פסח סדר... אך יש דורות שסדר הנכון להם הוא הגלות, ויש שמיוחדין אל החירות והגאולה כפי דעת היודע תעלומות, ועל זה אמרו חז"ל בכל מדה שמודד לך הוי מודה לו במאד מאד... (שבת הגדול תרנ"ד)

התוכחות שהוכיחן משה רבינו ע"ה על החטאים של דור הקודם, כי כל דור צריך לתקן חטא הדור שקודם להן, כי כמו שהם יורשים זכות דור הקודם שהניחו להם, לכן הם במקומם לתקן חטאם, וזה ענין פוקד עון אבות על בנים... (דברים תרל"ה)