דחה   דחייה

(ראה גם: הדף, זרק)

תלמוד בבלי:

אמר ר' אבין הלוי כל דוחק את השעה שעה דוחקתו, וכל הנדחה מפני השעה שעה נדחת מפניו... (ברכות סד א)

אמר רבי יוחנן דאמר קרא איש איש כי יהיה טמא לנפש, איש נדחה לפסח שני ואין ציבור נידחין לפסח שני אלא עבדי בטומאה. (פסחים סו ב)

...שמע מינה בעלי חיים נדחין, ושמע מינה דחוי מעיקרא הוי דחוי, ושמע מינה יש דחוי בדמים. (שם צח א)

אמר ר' יוחנן גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה... (יומא פו ב)

...הואיל ואידחי ואידחי, ואמר רב פפא זאת אומרת אין דחוי אצל מצות, דרב פפא גופא מיבעיא ליה מיפשיט פשיט ליה דאין דחוי אצל מצות לא שנא לקולא ולא שנא לחומרא, או דלמא ספוקי מספקא ליה... (סוכה לג א)

דאמר ריש לקיש כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב, ואם לאו יבא עשה וידחה את לא תעשה... (יבמות כ ב)

דתני דבי ר' ישמעאל הואיל והלך זה ונעשה כומר לעבודת כוכבים אימא לידחי אבן אחר הנופל, תלמוד לומר אחרי נמכר גאולה תהיה לו. (קדושין כ ב)

...יצא ראשו אין נוגעין בו, לפי שאין דוחין נפש מפני נפש... (סנהדרין עב ב)

תניא אמר רבי שמעון בן אלעזר יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. (שם קז ב)

תנו רבנן ג' חלאים חלה אלישע, אחד שגירה דובים בתינוקות, ואחד שדחפו לגחזי בשתי ידים... (שם)

...אמר להם קשה בעיניכם שדחיתי את אויבי בקש... (חולין כז ב)

ילקוט שמעוני:

רבי מנחמא בשם רבי שמואל בר נחמני בר ר' צדוק, יש נבחר ונדחה ונתקרב, ויש נבחר ונדחה ולא נתקרב, אהרן נבחר שנאמר ובחור אותו, ונדחה, ובאהרן התאנף ה', ונתקרב, ואתה הקרב אליך... (שמואל א פרק ב, צה)

...מכאן אתה למד שיהא דוחה בשמאל ומקרב בימין, לא כשם שעשה אלישע לגחזי שדחפו לעולם. (ירמיה פרק כג, דש)

מלבי"ם:

יהדפנו - שאינו יכול לחזור למקומו, כגון שכבשו לתוך המים, שאם לא כן נקרא דוחה. (במדבר לה כ)