דרום

(ראה גם: נגב, רוחות)

זהר:

הנגבה זהו רוח דרום, (חסד דז"א, הוא) מדרגה העליונה שאחז בה בתחילה, שכתוב הלוך ונסוע הנגבה, אף עתה הנגבה, (דהיינו) המקום שנתדבק בו בתחילה. (לך לך קמג)

ותא חזי, (בצד ימין שהוא דרום בו הוא) סוד העליון הקדוש של האמונה, סוד עולם הזכר (שהוא ז"א) וסוד עולם הנקבה, (שהוא הנוקבא דז"א), וכל קודש הקדשים, וכל סודות האמונה, (שהיא הנוקבא) מכאן הם יוצאים, וכל החיים וכל החירות וכל הטוב וכל האורות מכאן הם, וכל הברכות וטלי נדבה וכל האהבה שבאהבות, הכל מצד הזה, (דהיינו צד ימין) סוד הדרום. (ויצא קטו)

אבן עזרא:

הנגבה - פאת דרום, ונקרא כן בלשון ארמית ענינו הוא כי צד דרום חם ומרוב החום יבש... (בראשית יב ט)

ועשית - מצאנו כתוב קדמה מזרחה, וידענו כי ראשי המזרחים שלשה, האחת כנגד נקודת ראש מזל גדי שהוא סוף נטות השמש בפאת דרום, והשני כנגד הקו השוה שהוא ראש טלה ומאזנים, והשלישי כנגד ראש סרטן שהוא סוף נטות השמש לצפון, וככה נגבה דרום תימנה. (שמות כז ט)

רבינו בחיי:

...והיתה (המנורה) מונחת בדרום מפני שרוב החכמה בדרום, ונקראת ארץ ישראל ארץ הדרום לפי שהיא מונחת במבחר המקומות באמצע האקלים מז' אקלימים שהעולם נחלק בהם, והיא מזוגה יותר מקור וחום ומוכנת לקבל המושכלות... והתבונן איך הונחה המנורה נכח השלחן, כי המנורה בדרום והשלחן בצפון, וב' רוחות אלה הם זה כנגד זה... והטעם לפי שאין החכמה יכולה להתקיים באדם זולתי במאכל ומשתה... (שמות כה לח)

לפאת נגב תימנה - הקדים רוח דרום הנקרא ימין כי הוא לימין הנכנס בחצר. ויש מחכמי התכונה שאמרו כי הדרום הוא ראש והתחלה לשאר הרוחות, והצפון הוא סוף הרוחות וזנבן, ולכך הושם ראובן שהיה בכור בדרום ודן בסוף הצפון.... (שמות לח ט)

אלשיך:

ובואי תימן - מדת החסד לערות עליה שפע רוח טהרה וקדושה... (שיר השירים ד טז)

מהר"ל:

...והנצח הוא מפלתה של רשעה, כי מה שהזכיר הכתוב "והנצח" זהו הפועל המתייחס לצד דרום, שנקרא דרום על שם התרוממות, ושם השמש בתוקפה, ונקרא ימין, ומשם כח ותוקף הימין לנצח המתנגד למלכות שמים רק הרשעה שהיא תקיפה... (גבורות ה' הקדמה ג)

...כי היה מיוחד לזה בר דרומא, כאשר תדע כי דרום נקרא ימין, והיד הימין מיוחד לקלות... (נצח ישראל פרק ו)

וכן ההרים וגבעות הוא תוקף דרום, מפני שנקרא דרום - דר רום, שהוא לשון התרוממות וגובה, וזה מפני שהדרום נקרא ימין בכל מקום, ויד הימין מסוגל בהתרוממות בכל דבר, ובדרום השמש בתכלית גובהה... (שם פרק יז)

לא הוגשמה רוח דרומית, הוא המעולה שברוחות, וכאשר חרב הבית אין ספק שבאה קללה וחסרון בעולם ונתבטל. וכן מה שאמר אחר זה שלא ירדו גשמים מאוצר הטוב הוא ענין זה בעצמו שבטל הטוב כשחרב הבית, כי שניהם דהיינו רוח דרום שהוא ימין ואוצר העליון שהוא אוצר הטוב באים ממדריגה העליונה, ובחורבן בית המקדש נתבטל, והבן זה. (חידושי אגדות בבא בתרא כח א)

כלי יקר:

הלוך ונסוע הנגבה - אולי רצה להתחכם באלקות, כי הרוצה להתחכם ידרים... (בראשית יב ט)

העמק דבר:

ויסע אברם - חזר וראה שנגבה הוא יותר מסוגל לעבודת קרבנות, ומכל שכן לתורה... וכבר ראה גם משה רבינו שדרום ארץ ישראל מסוגל יותר לתורה, כמ"ש בספר דברים ג' כ"ד ול"ב כ"ג... (שם)