דרור

ספרא:

וקראתם דרור - אין דרור אלא לשון חירות, אמר רבי יהודה מה הלשון דרור, כמדייר בי דיירא ומסחר בכל מדינה. (בהר פרשה ב)

תלמוד בבלי:

אמר רבה בר רב הונא הכא בצפור דרור עסקינן, לפי שאינה מקבלת מרות, דתנא דבי ר' ישמעאל למה נקרא שמה דרור מפני שדרה בבית כבשדה. (שבת קו ב)

רש"י:

דרור - שדר בכל מקום שרוצה ואינו ברשות אחרים. (ויקרא כה י)

אבן עזרא:

דרור - שם עוף מנגן אולי נקרא כן בעבור שאין מנהגו לנגן כל זמן שאיננו חפשי. אמר רבי משה כי העוף שתולדתו לברוח מיישוב בני אדם יחוג למקום הכבוד מקום הקרבנות הקרובים לפניו דרך משל, והם עושים כן, אולי היו קרבים אל מזבחך שידעו מקום המזבח... ורבי יהודה בן בלעם לעג לר' משה כי מה דעת יש בעופות, רק הפירוש כי נכספה נפשי לחצרות ה' ואל מזבחותיך, ואני מתנודד ולא אמצא מה שאחפוץ. והנה הצפור מצאה בית וקן ואני אינני מוצא. (תהלים פד ד)

רד"ק:

וזכר צפור ודרור שדרכם לקנן בישוב... וזכר דרור ידוע שמנהגו לקנן בבתים לעולם, לפיכך נקרא דרור שהוא חפשי בין בני אדם שמקנן בבתיהם... (שם)

רלב"ג:

וכדרור - השבה מהר לבית שיצאה ממנו... (משלי כו ב)

מלבי"ם:

דרור - לכולי עלמא מורה על החירות, כמו צפור דרור שאינו תחת רשות אדם, רק ר' יהודה הוסיף והוציאו מענין דר ודירה, שיכול לדור בכל מקום, ומענין דר המורה על הסיבוב שיוכל לסחור ולסבב בכל מקום... (ויקרא כה י)

רש"ר הירש:

שתי צפרים - ...בחולין ס"ב אמרו שהצפור הכשרה לטהרת מצורע קרויה סנונית, ומקובל לומר, שהיא הסנונית הקרויה כן היום. (ויקרא יד ד)