דרקון

תלמוד בבלי:

תנו רבנן איזהו צורת דרקון, פירש רשב"א כל שיש לו ציצין בין פרקיו, מחוי רבי אסי בין פרקי צואר... (עבודה זרה מג א)

תלמוד ירושלמי:

...לא שנו אלא דרקון, הא כל הנחשים לא, אי זהו דרקון, כל שציצין יוצאין בצוארו... (עבודה זרה יט א וראה שם עוד)