דרש ה

(ראה גם: צדיק, תפלה)

תרגום יונתן:

לדרש את ה' - למבעי רחמין מן קדם ה'. (בראשית כה כב)

לדרש אלקים - למתבוע אולפן מן קדם ה'. (שמות יח טו)

תרגום אונקלוס:

לדרש את ה' - למיתבע אולפן מן קדם ה'. (בראשית כה כב)

רש"י:

לדרוש את ה' - להגיד לה מה תהא בסופה. (בראשית כה כב)

רמב"ן:

לדרש את ה' - רש"י, ולא מצאתי דרישה אצל ה' רק להתפלל, כטעם "דרשתי את ה' וענני"... (בראשית כה כב)

לדרוש אלקים - ...להתפלל על חוליהם ולהודיעם מה ידבר להם, כי זה יקרא דרישת אלקים, וכן יעשו עם הנביאים, כמו שאמר "לפנים בישראל כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלקים לכו ונלכה עד הרואה"... שיתפלל עליו ויודיענו אם נשמע תפלתו, וכן "ותלך לדרוש את ה'" כמו שפירשתי שם. (שמות יח טו)

בעל הטורים:

לדרוש אלקים - ד' במסורה, הכא, ואידך בשמואל בלכתו לדרוש אלקים בענין שאול כשהלך לבקש האתונות, ולא יכול דוד ללכת לפניו לדרוש אלקים בדברי הימים בענין הדבר, ויהי לדרוש אלקים בענין עוזיהו שדרש אלקים במלחמה, מלמד שעל כל צרכיהם היו באים לו לדרוש אלקים... (שם)

דרשות הר"ן:

לדרוש ה', ואף על פי שהרמב"ן ז"ל לא נתחוור בפירושו, שאמר כי לא מצא דרישה אל ה' רק להתפלל, לפי הנראה נשמט ממנו הפסוק (מלכים ב' ח') "ולך לקראת איש האלקים ודרשת את ה' מאותו לאמר האחיה מחולי זה" וגו', ואלה הדרישות אינן אלא לדעת מראשית אחרית... (דרוש ב)

ספורנו:

לדרוש אלקים - הנשיאים וראשי הדור הבאים על עסקי הרבים וסדרם באים אלי בהכרח לדרוש אלקים, כי על פי ה' יחנו. (שמות יח טו)

אור החיים:

ותלך לדרש את ה' - לבקש רחמים על קיום הריונה ולדעת דבר הסובב הפסדם... ולעולם לא הקפידה על צער ההריון כי הצדיקים יסבלו צער גדול בעולם הזה לתכלית טוב הנצחי. (בראשית כה כב)

רש"ר הירש:

לדרש אלקים - משמעו לבקש תורה וישועה מה', והרי זה מקיף את כל הדרכים בהן עלינו לבקש את ה' בכל חיי מעשינו וגורלנו ובהן עלינו לעמוד למען יהיה ה' לנו לאלקים. דברי הנביא "דרשוני וחיו" (עמוס ה') מביעים את התביעה הכוללת ביותר שה' תובע מן האדם, ולהיות בין "דורשי ה'' היא מעלה שעלינו להיות ראויים לה, והיא המשימה המוטלת עלינו מיום עומדנו על דעתנו ועד אשר נחזיר את נשמתנו למקור מחצבתה. "לדרוש ה'" מביע את דבר האמת והיישע, שאם נבקש תורה וישועה מיד ה' נמצא את ה' עצמו, וחיי חלדנו על עניניהם הקטנים יתנהלו במחיצתו של ה', או אז ישכון ה' בקרבנו וכל הווייתנו תהיה לרצון לפניו... (שמות יח טו)