האבק

תרגום יונתן:

ויאבק - ואתכחש (ואתכתש). (בראשית לב כה)

תרגום אונקלוס:

ויאבק - ואשתדל. (שם)

רש"י:

ויאבק - מנחם פירש ויתעפר, שהיו מעלים עפר ברגליהם. ולי נראה שהוא לשון ויתקשר, ולשון ארמי דאביקו בה, ולשון עניבה, שכן דרך שנים מתעצמים להפיל איש את רעהו. (שם)

רמב"ן:

ויאבק - לדעתי ויתקשר, ואביקה בלשון חז"ל הוא חביקה, שהרבה פעמים הקלו החי"ת לאל"ף. ובבראשית רבה, מי נתמלא אבק, האיש שעמו. (שם)