האמר

תרגום יונתן:

האמרת - המלכת. (דברים כו יז)

תרגום אונקלוס:

האמרת - חטבת. (שם)

רש"י:

האמרת - לי נראה לשון הפרשה והבדלה, ומצאתי להם עד והוא לשון תפארת, "יתאמרו כל פועלי און" (תהלים פ"ד). (שם)

אבן עזרא:

האמרת - לשון גדולה, ולרבי יהודה הלוי נ"ע מגזרת ויאמר, רוצה לומר עשית הישר עד שה' יאמר שהוא אלקיך. (שם)

רשב"ם:

האמרת - הזקקת שאמר, האמירך - הפעילך שאמרת ונתרצית. (שם)

הכתב והקבלה:

האמרת - לרש"י לשון הבדלה והפרשה, ומזה יובן מאמר חז"ל בסנהדרין נ"ו שלומדים מ"לאמר" גילוי עריות, שיהו פורשים מעריות. (שם)

העמק דבר:

האמרת - לשון חטיבה, הוא ענין ציור, שעל ידי הברית נעשים לדבר מיוחד בעולם. ומה שאמר ר"י הלוי לשון ויאמר נראה שהוא לשון חיבור, שעל ידי הברית נתחברו לה'. (שם)