האסף

מדרש תנחומא:

אמר רבי פנחס הכהן בן חמא ורבי יהודה בר שלום מהו האספו, הטהרו, כענין שנאמר (במדבר י"ב) תסגר שבעת ימים ואחר תאסף... (ויחי ח)

הכתב והקבלה:

ראה האסף אל עמיו.