הבדל

ספרא:

והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, צריך לומר בין פרה לחמור, והלא כבר מפורשים הם, אם כן למה נאמר והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, בין טהורה לך לטמאה לך, בין שנשחט רובו של קנה בין שנשחט חציו, וכמה הוא בין רובו לחציו, מלא שיער.

ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, אם מובדלים אתם מן העמים הרי אתם לשמי, ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר מלך בבל וחבריו. (קדושים פרק ט)

תלמוד בבלי:

ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. (שבת י ב)

...תא חזי מה בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולם עובדי ע"ג (בלעם שהשכינה נגלית עליו והרשיע לדבר). (גיטין נז א)

...אמר לו ר' אליעזר עקיבא מה יום מיומים, אמר לו רבי כמדומה לי שחבירים בדילים ממך... (בבא מציעא נט ב)

...תא חזי מאי איכא בין תקיפאי קדמאי לעינותני בתראי... (סנהדרין יא א)

...ומלך מלכי המלכים הקב"ה טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחבירו... (שם לז א)

...ומפני מה אין פרצופיהן דומין זה לה, שלא יראה אדם דירה נאה ואשה נאה ויאמר שלי היא... תניא היה רבי מאיר אומר בשלשה דברים אדם משתנה מחבירו, בקול במראה ובדעת, בקול ובמראה משום ערוה, ובדעת מפני הגזלנים והחמסנין. (שם לח א)

...תא חזי מה בין גנבי בבל ולסטין דארץ ישראל. (עבודה זרה כו א)

...מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע, תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבא, שנאמר להנחיל אהבי יש ואוצרותיהם אמלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהנם ויורדין לבאר שחת... (אבות ה יט)

...אנן דבדלינן מינייהו, וכי חזינן להו מפרשינן להו לא גזרו בהו רבנן, אינהו דלא בדילי מינייהו, וכי חזו להו לא מפרשי להו גזרו בהו רבנן. (חולין קטז ב)

בעא מיניה רבי שמואל בר נדב מרבי חנינא, ואמרי לה רבי שמואל בר נדב חתניה דרבי חנינא מרבי חנינא, ואמרי לה מרבי יהושע בן לוי, מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו, לפיכך אמרה תורה בדד ישב וגו'. (ערכין טז ב)

תלמוד ירושלמי:

...דר' אומר תמיהני היאך ביטלו חונן הדעת בשבת, אם אין דיעה תפילה מניין, וכה אם אין דיעה הבדלה מניין. (ברכות לט ב)

מדרש רבה:

ויבדל אלקים בין האור ובין החשך, כנגד ספר במדבר, שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים לבאי הארץ. (בראשית פרשה ג ה)

...ר' יהודה בר סימון אמר הבדילו לו, רבנן אמרי הבדילו (לאור) לצדיקים לעתיד לבא, משל למלך שהיה לו מנה יפה והפרישה לבנו. א"ר ברכיה כך דרשו שני גדולי עולם ר' יוחנן ור"ש בן לקיש, ויבדל הבדלה ממש... כך ויקרא אלקים לאור יום א"ל יום יהא תחומך, ולחשך קרא לילה, אמר לו לילה יהא תחומך. (שם שם ז)

...ומה תלמוד לומר ימים, אלא אינו דומה טעם דג העולה מעכו לעולה מצידון ולעולה מאספמיא. (שם פרשה ה ח)

א"ר חלבו הבדל נא אין כתיב כאן אלא הפרד, מה הפרדה הזו אינה קולטת זרע, כך אי אפשר לאותו האיש להתערב בזרעו של אברהם. (שם פרשה מא ח)

כי על פי הדברים האלה, זו המשנה והתלמוד שהם מבדילים בין ישראל לבין העכו"ם. (שמות פרשה מז א)

...א"ר נתן אמר הקב"ה אם נתקבצו כל חרטומי העולם ובקשו להפוך את הבקר לערב לא יוכלו, וכשהבדלתי בין אור לחשך כך הבדלתי אהרן להקדישו בקדש קדשים... (במדבר פרשה יח ג)

מדרש הגדול:

ויבדל אלקים - ההבדלה הזאת אינה הבדלת מקום, אלא הפרש שבין דבר הנהוה קודם הוייתו וחיבור חלקיו, והפרש בין שעת הווייתו והפרש אחר שנהוה... (בראשית א ז)

לקח טוב:

והבדילו ה' לרעה, יש הבדלה לשבח, כענין שנאמר (דברים י') בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי... ויש הבדלה לרעה, כענין שנאמר (ישעיה נ"ז) הבדל יבדילני ה' מעל עמו... (נצבים)

אבן עזרא:

ויבדל - יש הבדלה בבין עם למ"ד, ויש עם בין ובין כמו כאן, ויש עם שניהם... (בראשית א ז)

מהר"ל:

...ולפיכך אמר כאשר הוא מבדיל בין טומאה לטהרה שראוי להבדיל, יהיו לו בנים בעלי שכל, אשר בשכל שלהם יהיו מבדילים בין דבר לדבר, שזהו ענין ההוראה. (נתיב הפרישות א)

ואמר ר' יוחנן המבדיל על היין במוצאי שבתות הויין לו בנים זכרים, הוא הטעם אשר אמרנו, כי מפני שהוא מבדיל בין הקודש ובין החול, שדבר זה הוא הבדלה, ראוי שיהיה לו בנים זכרים, אשר זכר יש לו מדריגת הצורה, אשר הצורה מבדיל בין דבר לדבר, כמו שהתבאר כי על ידי הצורה יוכר הדבר ויש הבדל בינו ובין דבר אחר. ואמר ריב"ל גם כן שיהיו לו בנים ראוים להוראה, כמו שהתבאר, כי יהיה לבנים השכל העליון שעל ידו הוא ההוראה, כי השכל והדעת מבדיל בין דבר לדבר. (חידושי אגדות שבועות יח ב)

הכתב והקבלה:

להבדיל - כשמפרישים דבר מחברו כדי שלא יופסד אחד מהם לא יאמר לשון הבדלה כי אם על הנושא שמבדילים, כמו "והבדלת את הלוים מתוך בני ישראל", כי ימשך הפסד ללוים בהתערבם עם ישראל ולא ההפך... וכן בכל לשון הבדלה שאינו רק לצד אחד מהנדבקים. אמנם כשנמשך הפסד הדבקות לכל אחד מן הדברים הנדבקים, כשמפרישים אותם זה מזה יאמר בהם לשון הבדלה בסמיכות עם מלת בין, כמו "ויבדל בין האור ובין החושך", כי כל אחד נפסד ונעדר במציאות השני... (ויקרא יא מז)

מלבי"ם:

לשון הבדלה נופל בעצם על דברים השוים ונבדלים בהבדל דק, אם על ידי צורתם ומעלתם, כמו "בין קודש לחול", אם על ידי מחיצה דקה המבדלת, ולא יפול על דברים הנפרדים לגמרי, כמו בין חמור לפרה אין שייך הבדלה... (הכרמל)

רש"ר הירש:

ויבדל - הבדלה אינה רק הפרדה שלילית, כי אם גם קביעת מקום וגבול חיוביים... (בראשית א ד)