הגיע

מלבי"ם:

ואם לא תגיע ידו - יש הבדל בין השגה והגעה, שהשגה היא פעולה הנעשית בעצם הפעול, ונקשר עם מלת את, "וישג לבן את יעקב", אבל ההגעה היא בעצם הפועל שהוא מגיע אל הדבר ולא בעצם הפעול, כי נקשר עם מלת אל בכל מקום, "ומה הגיע אליהם" (אסתר ט'), ולכן הזכיר בכל מקום העדר המציאה בלשון השגה, "אם לא תשיג ידו", שרוצה לומר שידו אינה משגת את הדבר המבוקש מסבת עניו, לבד פה שינה לכתוב "אם לא תגיע ידו", כי מדבר באופן שבערך הדבר עצמו כבר השיג את הדבר, כי כבר קנה כשבה או שעירה, רק שבערך האיש המשיג אין ידו מגיעה אל הדבר אשר השיג, כי העני וצריך למכרו... (ויקרא ה ו)