הגמל

מדרש אגדה:

ויגמל - שנגמל משרה אמו שהיה בן כ"ד חדש. ויש אומרים שנגמל מיצר רע ליצר טוב, ובן י"ג שנה היה. (בראשית כא ח)

תרגום יונתן:

ויגמל - ואתחסין. (שם)

תרגום אונקלוס:

ויגמל - ואתחסיל. (שם)

רשב"ם:

ויגמל - נבדל מן הדדים, כדכתיב בשמואל "עד גמלך אותו", שעשה אז משתה כמו שמצינו בשמואל כאשר גמלתו הביאתו שילה וקרבנות עמו. (שם)