הדיוט

תלמוד בבלי:

א"ר אבא שאני ר' ישמעאל בן אלישע הואיל ומשים עצמו על דברי תורה כהדיוט. (שבת יב ב)

אמר רב כהנא מכאן שההדיוט קופץ בראש. (מגילה יב ב)

ואמר רבי אלעזר אמר ר' חנינא לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך, שהרי שני גדולי הדור ברכום שני הדיוטות ונתקיימה בהן, ואלו הן דוד ודניאל... ואמר רבי אלעזר אמר ר' חנינא אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך, שהרי אבימלך קלל את שרה הנה הוא לך כסות עינים ונתקיים בזרעה...(שם טו א)

ההדיוט תופר כדרכו והאומן מכליב... (מועד קטן ח ב)

עושין מעקה לגג מעשה הדיוט אבל לא מעשה אומן. (שם יא א)

אביי אשכחיה לרב יוסף דיתיב וקא מעשה אגיטי, א"ל והא אנן הדיוטות אנן... (גיטין פח ב)

רשות הגבוה בכסף ורשות ההדיוט בחזקה, אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט. (קידושין כח ב)

ר"מ היה דורש לשון הדיוט... רבי יהודה היה דורש לשון הדיוט... הלל הזקן היה דורש לשון הדיוט... ר"י בן קרחה היה דורש לשון הדיוט... (בבא מציעא קד א)

השתא דאמרת לו לדרשה, לא ירבה לו נשים מאי דרשת ביה, למעוטי הדיוטות. (סנהדרין כא ב)

...אדרבה דנין הדיוט מהדיוט ואין דנין הדיוט מנביא, ור"ש כיון שהדיח אין לך הדיוט גדול מזה. (שם פט ב)

שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להן חלק לעולם הבא... ארבעה הדיוטות בלעם ודואג ואחיתופל וגחזי. (שם צ א)

תלמוד ירושלמי:

ותני חזקיה כל מי שהוא פטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט. (ברכות כא א)

דתני ר' נחמיה מפני מה אין קורין בכתבי הקודש אלא מן המנחה ולמעלה, מפני שטרי הדיוטות, שאם אומר את לו שהוא מותר אף הוא אומר מה בכך שנתעסק בשטרותיו... (שבת עט ב)

מדרש רבה:

כך ההדיוט שאין בידו דברי תורה מצא עבירה ונכשל בה ומת... (שמות פרשה לו ג)

בר קפרא אמר משל לפרה הדיוטית שהעמידוה בעליה בשוק אמר רדיינית היא ומשוה תלמים תלמים היא, אמרין אין רדיינית אילין מכותיה דאית בה מן אינון... (רות פרשה ג ז)