הדר

(ראה גם: הוד)

תלמוד בבלי:

הרואה אתרוג בחלום הדור הוא לפני קונו, שנאמר פרי עץ הדר כפות תמרים. (ברכות נז א)

הדרת פנים זקן... (שבת קנב א)

...דרבנן סברי מקשינן לולב לאתרוג, מה אתרוג בעי הדר אף לולב בעי הדר, ור' יהודה סבר לא מקשינן לולב לאתרוג אבל באתרוג דברי הכל הדר בעינן... (סוכה לא א)

תנו רבנן פרי עץ הדר, עץ שטעם עצו ופריו שוה, הוי אומר זה אתרוג... ר' אבהו אמר אל תקרי הדר אלא דבר שדר באילנו משנה לשנה, בן עזאי אומר אל תקרי הדר אלא אידור שכן בלשון יוני קורין למים אידור, ואיזו היא שגדל על כל מים הוי אומר זה אתרוג. (שם לה א)

יכול יעמוד מפניו ממקום רחוק, תלמוד לומר תקום והדרת, לא אמרתי קימה אלא במקום שיש הידור, יכול יהדרנו בממון, תלמוד לומר תקום והדרת, מה קימה שאין בה חסרון כיס אף הידור שאין בו חסרון כיס, יכול יעמוד מפניו מבית הכסא ומבית המרחץ, תלמוד לומר תקום והדרת, לא אמרתי קימה אלא מקום שיש הידור. (קידושין לב ב)

תנא איזוהי קימה שיש בה הידור הוי אומר זה ד' אמות... (שם לג א, וראה שם עוד)

אמר ר' זירא בהידור מצוה עד שליש במצוה... (בבא קמא ט ב)

...שאני ר' יוחנן דהדרת פנים (זקן) לא הויא ליה. (בבא מציעא פד א)

תלמוד ירושלמי:

...בהדרא דאורייתא את מתרוממא... (מעשר שני כז ב)

תני ר' שמעון בן יוחי מפני מה אמרו כל החטאות והאשמות שבתורה אין טעונין נסכים, שלא יהא קרבנו של חוטא נראה מהודר. (סוטה ט ב)

מדרש רבה:

...אבל הקב"ה אינו כן, אלא הוא לבדו ברא את העולם... הוא לבדו מתהדר בעולמו... (בראשית פרשה א ד)

...בהדרי קדש, מהדרו של עולם הקדשתיך... (שם פרשה לט ט)

ותאמר אל העבד וגו' ר' חייא אמר ראתה (רבקה את יצחק) אותו הדור ותוהא מפניו. (שם פרשה ס יד)

...שכיון שקבלו התורה הלבישם הקב"ה מזיו הדרו, ומה היה הלבוש ר' יוחנן אומר עטרות הלבישן, ורשב"י אומר כלי זיין נתן להם והשם הגדול חקוק עליו... (שמות פרשה נא ו)

...ואת אמר והקטיר הכהן את הכל המזבחה, וכל כך למה, אלא כדי שיהא המזבח מהודר בקרבנו של עני. (ויקרא פרשה ג ה)

פרי עץ הדר, תני ר' חייא עץ שטעם עצו ופריו שוה זה אתרוג. בן עזאי אמר הדר באילנו משנה לשנה, תרגום עקילס הגר הדר שהוא דר על המים. (שם פרשה ל ח)

דבר אחר פרי עץ הדר זה הקב"ה שכתוב בו הוד והדר לבשת... זה אברהם שהדרו הקב"ה בשיבה טובה... דבר אחר זו שרה שהידרה הקב"ה בשיבה טובה... דבר אחר זה סנהדרי גדולה של ישראל שהידרה הקב"ה בשיבה טובה, שנאמר מפני שיבה תקום... דבר אחר אלו ישראל מה אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח, כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים... (שם ח עד יא)

לבושו של הקב"ה הוד והדר, שנאמר (תהלים ק"ד) הוד והדר לבשת, ונתנו למשיח, שנאמר (שם כ"א) הוד והדר תשוה עליו. (במדבר פרשה יד י)

ואי זה הידור (של זקן), שלא יעמוד במקומו ולא ישב במקומו ולא יהא סותר את דבריו, וכשהוא שואל הלכה שואל ביראה, ולא יקפוץ להשיב ולא יהא נכנס בתוך דבריו... (שם פרשה טו יג)

מה השדים הללו הודה והדרה של אשה, כך משה ואהרן הודן והדרן של ישראל. (שיר השירים פרשה ד יב)

כל הדרה זה הקב"ה, שנאמר (תהלים ק"ד) הוד והדר לבשת, דבר אחר כל הדרה זו סנהדרין, דכתיב (משלי ל"א) עוז והדר לבושה, דבר אחר כל הדרה אלו תלמידי חכמים, דכתיב (ויקרא י"ט) מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, דבר אחר אלו המשמרות, דכתיב (דה"ב ב') ומהללים להדרת קדש, דבר אחר כל הדרה אלו התינוקות... (איכה פרשה א לג)

מדרש תנחומא:

הוד והדר לבשת מהודך והדרך הלבשת לראשו של אברהם שנתת לו הדרת זקנה, שנאמר ואברהם זקן. (חיי שרה ג)

מסכת דרך ארץ זוטא:

הדר אלקים בני אדם, הדר בני אדם כסותן, הדר תורה חכמה, הדר זקנה שיבה, הדר בחורים יראת חטא, הדר עם הארץ מארה... (פרק י)

ילקוט שמעוני:

יראה אל עבדיך פעלך והדרך וגו', אין הדר אלא זקנה, שנאמר תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה. דבר אחר והדרך זה תכלת שבציצית שישראל מתכסין בו. (תהלים צ, תתמא)

הוד והדר לבשת, בשר ודם אם גבור אינו נאה, ואם נאה אינו גבור, והקב"ה אינו כן, אלא יש בו שני דברים הללו והוא נאה בהם, ההוד וההדר, ונתן את ההוד למשה, שנאמר ונתת מהודך עליו, ונתן את ההדר ליהושע, שנאמר בכור שורו הדר לו... אמר הקב"ה לעתיד לבא אני נותן שניהם למשיח, שנאמר כי תקדמנו ברכות טוב, מה כתיב אחריו גדול כבודו בישועתך הוד והדר תשוה עליו, ולא למלך המשיח בלבד הוא נותן אלא לכל מי שהוא יגע בתורה, שנאמר גדולים מעשה ה', ואין מעשה ה' אלא הלוחות, מהו שכרו, הוד והדר פעלו. (שם קד, תתסב.

תרגום יונתן:

עץ הדר - משובח. (ויקרא כג מ)

רד"ק:

בהדרת - הדר הוא הכבוד. (תהלים כט ב)

אלשיך:

הוד והדר לבשת - ארז"ל י' לבושין לבש הקב"ה כשברא העולם, ענינם שברא כסא הכבוד כמסך בין גדולתו והעולם השפל, והוא אור עב מהעליון, ועדיין לא הספיק וברא המלאכים, שב' עולמות אלו נקראים לחכמי האמת עולם דבריאה ויצירה, והם כלבושים לאלקות ומסכים, והראשון הנעלם קרא הוד, ושהוא ענין התפשטות השפע, והב' המתגלה יותר לנבראים קרא הדר... או גדלת מאד - ענין צמצום הנקודה כלפי מעלה לא להעדר גדולה יחשב, ואדרבא גדלת מאד, הוד - התפשטות הקדושה העליונה, והדר - בהיקת ההוד מהוד והלאה עד סוף י' עולמות. ובבריאת העולם עשה מהוד והדר לבוש א', ואם כן נתעלה ההדר ונצטרף להוד העליון שלא עלה ונצטמצם ממקומו. (תהלים קד א)

מלבי"ם:

ההבדל בין הדר ובין הוד הוא, שהדר בא על היופי החיצוני המתגלה למראה עינים בצבי יפיו והדרו, ומיוחד לכל דבר שבו נהדר במינו מסבות חיצוניות. ובאדם הדרו הוא עושר חיל זקנה וכדומה, שבהם יתהדר לפני רואיו. "עץ הדר" הדר העץ הוא פירותיו... וכמו שאמרו ז"ל שניתן ההדר ליהושע, הוא ההדר החיצוני המתגלה לאחרים קשת וחרב מלחמה וחיל... (הכרמל)

מהודך - הוד הוא יופי פנימי והדר החיצוני. (במדבר כז כ)

בהדרת קדש - הדר הוא שאינו צריך לעוזרים. (תהלים צו ט)

הוד והדר לבשת - התגלות הספירות והאורות העליונים, והוד פנימי מהדר... (שם קד א)

רש"ר הירש:

מהודך - הוד הוא גדולת האישיות, והדר גדולת העצמה שבהופעת האישיות. (שם)