הודאה

(ראה גם: וודוי)

תלמוד בבלי:

ששה דברים עשה חזקיהו המלך, על ג' הודו לו ועל ג' לא הודו לו... (ברכות י ב)

...א"ר שמואל בר רבי יצחק מנין שחזר הקב"ה והודה לו לאליהו, דכתיב ואשר הרעותי. (שם לא ב)

...ולא עוד אלא שמצדיק עליו את הדין ואומר להם יפה דנתוני, לקיים מה שנאמר למען תצדק בדברך. (תענית יא א)

...ובקש (רבי) לעקור תשעה באב ולא הודו לו... (מגילה ה ב)

...דלמא משום דקא שתיק, ושתיקה כהודאה דמיא... (יבמות פז ב)

ראובן הודה ולא בוש, מה היה סופו נחל חיי העולם הבא... בשלמא ביהודה אשכחן דאודי, דכתיב ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני... (סוטה ז ב)

דאמר ר' יאשיה שלשה דברים סח לי זעירא מאנשי ירושלים... וכשבאתי אצל חבירי שבדרום על שנים הודו לי ועל זקן ממרא לא הודו לי, שלא ירבו מחלוקת בישראל... (שם כה א)

...אי מה להלן הודאת בעל דין כמאה עדים דמי אף כאן הודאת בעל דין כמאה עדים דמי, א"ל התם לא קא חייב לאחריני... (קידושין סה ב)

וההודאה שוה פרוטה... (בבא מציעא נה א)

חכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה... ומודה על האמת... (אבות ה ז)

וישמע משה וייטב בעיניו, הודה ולא בוש משה לומר לא שמעתי, אלא אמר שמעתי ושכחתי. (זבחים קא א)

תלמוד ירושלמי:

יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר... (מעשר שני לב ב)

מהר"ל:

הודה ולא בוש... כי ההודאה מה שמודה ברבים חטאו והוא כבישת יצרו שגובר על יצרו ואומר חטאתי, ואין ספק כי זהו כבישת יצרו הרע בכח, והנה הוא מסלק יצרו אשר יש לאדם מצד עולם הזה הגשמי, ובזה הוא זוכה לחיי עולם הבא... (חידושי אגדות סוטה ז ב)

מלבי"ם:

ראה בערך הקודם.

שפת אמת:

בפסוק יהודה אתה יודוך אחיך וכו', כי יהודה הכין הדרך לכל בני ישראל, ונקראו יהודים על שמו, וזה כח ההודאה מודה על האמת, ובזה יכולין להתדבק באמת והיא בחינת אמונה... (ויחי תרנ"ז)