הודו

תרגום יונתן:

פישון - הוא דמקיף ית כל ארע הינדיקי דתמן דהבא. (בראשית ב יא)

אבן עזרא:

דע כי מצרים והודו מבני חם, ואלה סומכים על אלה, ואנשי הודו אינם אוכלים בשר וכן היו עושים המצרים ולא נשתנו מזה המנהג רק בעבור שהתגבר עליהם מלכות ישמעאל ושבו לדתו. ועמי הודו נותנין ראיות כפי מחשבתם כי לא יתכן שידבר השם עם אדם וחי... (שמות יט ט)

כוזרי:

אמר הכוזרי, ואיך לא תפגים אצלך אמונתך זאת, מה שאומרים על אנשי הודו, כי מקומות יש אצלם ובנינים, וברור אצלם כי יש להם אלף אלפי שנה?

אמר החבר, היה זה מפגים על אמונתי אילו נמצא זה באומה מוחזקת, או בספר שמסכימים עליו הכל, ולא ימצא זה, אבל הם אומה מופקרת ואין אצלם דבר ברור... (מאמר א ס וסא)

אברבנאל:

ויצא קין - בספר הרומיים כתוב שיצא להודו, ואולי נקראת כך מלשון נדוד... (בראשית ד טז)