הולל   הוללות

(ראה גם: לץ-לצון, שחוק)

מדרש רבה:

...רבי חנינא בר פפא אומר הוללות זו הוללה של נשיאות... רבי סימון אומר הוללות זו הוללות של מינות. (קהלת פרשה ב יד)

חובת הלבבות:

והסכלות וההוללות גם מקצתם אסורים. (שער ח פרק ג כה)

רש"י:

הוללים - משתטים. (תהלים ה ו)

וההוללות - טירוף הדעת. (משלי א יז)

אבן עזרא:

ובהוללות - היין, ממנו ישתגע. (שם ב יב)

אלשיך:

הוללות - חכמות חיצוניות, וסכלות - עסק טובות העולם. (שם)

תעלומות חכמה:

הוללות - סכלות ההעדר, שנעדר השכל, וסכלות - סכלות קניני, שקנה שכל משובש... (שם א יז)

מלבי"ם:

הוללים - רשעי העמים שידמו לאלילי הרשע. (תהלים ה ו)

רש"ר הירש:

הוללים - מפיצי האור מבלי שיהיה להם מקור אור, רוצה לומר גדולים רק למראה עין. (שם)