הון

(ראה גם: ממון, רכוש)

הכתב והקבלה:

הנה נא - ...מלת הן ישמש שמוש ההמשך, כמו "הן קרבו ימיך למות קרא את יהושע", הקריאה נמשכת מסבת קריבת הימים... ומדעת רבותינו שיש במלת הנה גם המכוון על ההתרצות בדבר והשמחה בו וענין הבקשה, ובאמת ענינים אלה קרובים זה לזה, כי ההתרצות בדבר מן הדברים גורם להשתדל להשיגו ולבקשו, ואם השיגו ישמח בו, ויראה שמזה הסתעף מלת הון על העושר והנכסים, כי כל רצון וחפץ האדם בזה ומשתדל בהשגתו והנה הוא שמח בו... (בראשית טז ב)

רש"ר הירש:

ותהינו - מלשון הון, ובמשלי "ארבעה לא אמרו הון", פירוש מספיק, ורוצה לומר חשבתם שכלי מלחמתכם מספיקים לכם. (דברים א מא)