הוסיף

אבן עזרא:

ולא יספו - פעם שנית, וכן "קול גדול ולא יסף"... (במדבר יא כה)

הכתב והקבלה:

להוסיף לכם תבואתו - ...ודע דמצינו שרש יסף עם שרש אסף מתחלפים זה עם זה, אמר "לא תאסיפון לתת תבן" (שמות ה') "ויאסף שאול לירא מפני דוד" (ש"א י"ח) שהוא לשון תוספת ובא באל"ף, וכן להפך, "תוסף רוחם יגועון" (תהלים ק"ד), "ויסף עוד דוד את כל בחור בישראל" (ש"ב ו') שהוא לשון אסיפה. לפי זה נוכל לומר גם כאן מלת להוסיף הוא לשון אסיפה, אסיפת התבואה מן השדה אל הגורן... (ויקרא יט כה)

מלבי"ם:

להוסיף לכם תבואתו - יש הבדל בין מרבה ובין מוסיף, שהריבוי יאמר בבחינת עצמי והתוספת הוא בבחינת דבר אחר קודם, ונקשר לרוב עם מלת על, "הנני יוסיף על ימיך", וזה במוסיף דבר על העיקר. או יבא על מי שמוסיף מעשה שכבר עשאה, בבחינת שהשני נוסף על הראשונה, כמו "ולא יספה שוב אליו עוד"... (שם)