הוצאת שכבת זרע לבטלה

(ראה גם: ביאה)

 

וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע, והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה לבלתי נתן זרע לאחיו. וירע בעיני ה' אשר עשה, וימת גם אותו. (בראשית לח ט)

זהר:

תא חזי כל החטאים של האדם וכל ההשחתה שלו תלוים בתשובה, והחטא של השופך זרע על הארץ שמשחית דרכו ומוציא זרע על הארץ משחית את עצמו ומשחית את הארץ, ועליו כתוב נכתם עונך לפני, וכתוב בו כי לא א-ל חפץ רשע אתה לא יגורך רע, חוץ בתשובה רבה. (נח נז)

ותא חזי, בכל החטאים שאדם נטמא בהם בעולם הזה, חטא זה הוא החטא שאדם נטמא בו ביותר בעולם הזה ובעולם הבא, מי ששופך זרעו לבטלה, ומוציא זרעו בחנם ביד או ברגל ונטמא בו... משום זה אינו נכנס למחיצתו של הקב"ה, ואינו רואה פני עתיק יומין, כמו שלמדנו, כתוב כאן, לא יגורך רע, וכתוב ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה', (שפירושו שאינו רואה פני ה', אף כאן אינו רואה פני ה'), ועל כן כתוב ידיכם דמים מלאו, (שפירושו, על המוציא זרעו לבטלה ביד, שהוא כשופך דמים), אשרי חלקו של אדם הירא את ה' והוא נשמר מדרך הרע, ומטהר עצמו, לעסוק ביראת רבונו. (וישב קפב)

...וכולם פותחים ואומרים, אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו. מהו גמול ידיו, אמר ר' יצחק, הוא לכלול את מי שמזנה בידיו להוציא ולהשחית זרעו לבטלה.

כי למדנו, כל מי שמוציא זרעו לבטלה, נקרא רע, ואינו רואה פני השכינה, שכתוב, כי לא וגו', לא יגורך רע, וכן ויהי ער בכור יהודה רע, אף כאן אוי לרשע רע, (סובב על המוציא זרעו לבטלה), אוי לאותו רשע, שהוא רע שעשה עצמו רע, כי גמול ידיו יעשה לו, (שפירושו מי שמזנה בידיו להוציא ולהשחית זרעו לבטלה, ואותו מענישים בעולם האמת יותר מעל כל העבירות.

תא חזי, כי כתוב, אוי לרשע, כיון שכתוב אוי לרשע, למה לו לומר עוד רע, אלא הוא כמו שאמרתי, שהוא העושה עצמו רע, (שהוא ביחוד המוציא זרעו לבטלה, וכן) לא יגורך רע. וכולם עולים (מגיהנם) וזה אינו עולה. ואם תאמר שאר הרשעים שהרגו בני אדם (יהיו טובים ממנו, שהם יעלו והוא לא יעלה), תא חזי, כי הם הרגו אנשים אחרים, וזה הרג את בניו ממש, ושפך דם הרבה. תא חזי בשאר רשעי עולם אינו כתוב וירע בעיני ה', וכאן כתוב וירע בעיני ה' אשר עשה, מהו הטעם, משום שכתוב ושחת ארצה.

תנן אמר ר' יהודה, אין לך עבירה בעולם שלא תהיה עליה תשובה חוץ מזה, (המוציא זרעו לבטלה), ואין לך רשעים שלא יראו פני השכינה (במיתתם), חוץ מזה, שעליו כתוב לא יגורך רע כלל. א"ר יצחק, אשריהם הצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא, עליהם כתוב, ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ... (ויחי קצא)

פתח הראשון בו עומד ממונה אחר שמו עסטירי"א, וכמה אלף ורבבות (מלאכי חבלה) תחתיו, וזה הוא עומד על כל אלו שמשחיתים דרכם לשפוך זרע על הארץ, או שמוציאים זרע שלא כדרכו, או לכל אלו שמזנים בידיהם, אלו הם שאינם רואים פני השכינה כלל, אלא ממונה הזה שבצד הטומאה שאמרנו, יוצא בזמן ההוא וכמה אלף ורבבות (שעמו), כולם מתאספים על אדם ההוא לטמא אותו בעולם הזה, ואחר כך כשיוצא נשמתו ממנו מעולם הזה, ממונה הזה, וכל אלו שעמו, מטמאים נשמתו ואוחזים בה, ומביאים אותה להיות נדונת ביניהם.

ואלו (מלאכי חבלה), נקראים שכבת זרע רותחת, שכל הרגזנים הטמאים עומדים כולם על זה, כי כולם עומדים ושורים על האדם בזמן ההוא שמחמם עצמו, והם מחממים אותו לתשוקה זו ואז לוקחים תשוקה ההיא, וזרע ההוא שנשפך לארץ, ומתחזקים בו ומעלים אותו למעלה, וגורמים שברית זה, (שלמעלה שהוא יסוד), ישתעבד בצד הטומאה, (להיינו להנותם ולחזקם).

פתח השני, בו עומד ממונה אחר טסקיפ"ה שמו, וזה הוא ממונה על כל אלו שמשחיתים דרכם, ואינם שופכים זרעם על הארץ, אלא ששופכים זרעם בבהמות או באיסורים החמורים שבתורה, כגון עריות, ממונה הזה וכמה אלף ורבבות שעמו כולם עומדים עליו לדון אותו, כמו שאמרנו באלו האחרים.

תא חזי, ממונה הזה בידו כוס אחד, ונקרא כוס התרעלה, כוס חמתו, וכל אלו הרוגי בית דין שנהרגו או נענשו על עבירות האלו כולם נעקרו מאלו צדדי הטומאה, ואין להם חלק בהם ובכוס הזה שנקרא כוס התרעלה, משום כוס אחר ששתו תחילה, (שבית דין השקו אותם קודם מיתתם, ומיתתו על ידי בית דין הוא כפרתו).

וכל אלו שלא שתו כוס ההוא של בית דין, (כלומר שלא הומתו על פי בית דין), שיעקר אותו מכוס התרעלה הזה, אחר כך, כשיוצא נשמתו מעולם הזה, ממונה הזה וכל אלו שעמו אוחזים בו, וזה הוא יום המר, ורוותה נשמה ההיא מכמה דינים משונים אלו מאלו... (פקודי תתנד)

עוד פתח ואמר ולא יחלל זרעו בעמיו, כי אני ה' מקדשו. תא וחזי, כל מי שמוציא זרע לבטלה אינו זוכה לראות פני השכינה, ונקרא רע, שכתוב כי לא א-ל חפץ רשע אתה לא יגורך רע, (דהיינו) מי שמוציאו בידו או באשה אחרת שאינה כשרה, ואם תאמר המוציאו באשה מתעברת גם כן, אינו כן, אלא אלו כמו שאמרנו. ועל כן יתפלל האדם מהקב"ה שיזמין לו כלי כשר (אשה כשרה) שלא יפגום זרעו... (אמור לג)

תלמוד בבלי:

...והתניא רבי אליעזר אומר כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם, אמר אביי (שבודק) במטלית עבה... אמר להן מוטב שיוציא לעז על בניו ואל יעשה עצמו רשע שעה אחת לפני המקום, וכל כך למה, מפני שמוציא שכבת זרע לבטלה, דאמר רבי יוחנן כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה, שנאמר וירע בעיני ה' אשר עשה וימת גם אותו. רבי יצחק ורבי אמי אמרי כאילו שופך דמים, שנאמר הנחמים באלים תחת כל עץ רענן שוחטי הילדים בנחלים וגו', אל תקרי שוחטי אלא סוחטי. רב אסי אמר כאילו עובד עבודת כוכבים, כתיב הכא תחת כל עץ רענן, וכתיב התם על ההרים הרמים ותחת כל עץ רענן... אמר רב המקשה עצמו לדעת יהא בנדוי, ולימא אסור, דקמגרי יצר הרע אנפשיה. ורבי אמי אמר נקרא עבריין, שכך אומנתו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו לך עבוד עבודת כוכבים. אמר רבי אמי כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה, כתיב הכא וירע בעיני ה' אשר עשה, וכתיב התם כי לא א-ל חפץ רשע אתה לא יגורך רע.

ואמר רבי אלעזר מאי דכתיב ידיכם דמים מלאו, אלה המנאפים ביד. תנא דבי רבי ישמעאל, לא תנאף, לא תהא בך ניאוף בין ביד בין ברגל.

תנו רבנן הגרים והמשחקין בתינוקות מעכבים את המשיח... אלא דנסיבי קטנות דלאו בנות אולודי נינהו. דאמר רבי יוסי אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף... תא שמע דתניא רבי טרפון אומר יד לאמה תקצץ ידו על טבורו. אמרו לו ישב לו קוץ בכריסו לא יטלנו, והלא כריסו נבקעת, אמר להן מוטב תבקע כריסו ואל ירד לבאר שחת... (נדה יג א וב)

משנה תורה:

אשתו של אדם מותרת לו, לפיכך כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה, בועל בכל עת שירצה... ובלבד שלא יוציא שכבת זרע לבטלה. ואף על פי כן מדת חסידות שלא יקל אדם ראשו לכך, ושיקדש עצמו בשעת תשמיש... (אסורי ביאה פרק כא ט)

אסור להוציא שכבת זרע לבטלה, לפיכך לא יהיה אדם דש מבפנים וזורה מבחוץ, ולא ישא קטנה שאינה ראויה לילד. אבל אלו שמנאפין ביד ומוציאין שכבת זרע לא די להם שאיסור גדול הוא, אלא שהעושה כן בנידוי יושב, וכאילו הרג את הנפש. (שם שם יח)

הרקאנטי:

...ואחר כך יחשוב על אותו האבר שחטא, אם חטא באשה או בבת אל נכר או הוציא זרע לבטלה, הנה חטא ביסוד עולם ובחותמו של מקום הנקרא אות ברית קדש, וכפר בבריתו של אברהם אבינו, שהמקום ברחמיו עלינו הסיר משם כחות הטומאה בהעבירו הערלה, והזרע היוצא משם הוא זרע קודש היוצא תוך אות יו"ד של מקום. והנה חללו בתוך הטומאה או בערוה או בבת אל נכר או בהוצאת זרע לבטלה, כי מן הצדיק פורחות הנשמות ממקור החיים, והמוציא זרע לבטלה טמא בחותמו של מקום בנותנו כח ועזר לאל אחר אשר קבל כח מן המקום ההוא בסוד כחות הטומאה והערלה שהוסרו משם, והוא החזירם עליו ונטמא בהם. התבונן מכאן סוד טומאת הרואה קרי בחלום, וכבר נמצא בספרי החסידים שהיו מתודים עליו... (נשא וראה שם עוד ובערך תשובה)

ספר חרדים:

...גם אמרו כי בהוצאת זרע לבטלה מטמא, וכן בברית הלשון הדברים בטלים מטמאין, ונבלות הפה מטמא כמו הזנות... (מצות התשובה פרק ד)

...ומי העינים יזיל שיכפרו על מוציא זרע לבטלה, ועוד ישתדל להשיב נערים שיהיו טיפות קדש, ועוד לרוץ ברגלים למצוות, ועוד להיות סנדק לברית מילה, וברית הלשון יכפר על ברית המעור. ועוד תקוני הצדיק עשרה הנקרא שלום, א', ישתדל לשים שלום בכל שכוניא הנקראת מהל"א בלע"ז... ב', יקיים בכל יום מספר צדי"ק כדאיתא בתיקונים, צ' תשעים אמנים, ד' ארבע קדושות, י' עשרה קדישים, ק' מאה ברכות, ג' ישתדל להיות ראשון בבית הכנסת שחרית וערבית, ד' לקנא על זנות כפנחס בכל כחו ולהפריש איסור במתק שפתים או בכל השתדלות, וכל שכן שיהא הוא טהור זך המחשבות ודבק ביוצרו. ה' שירבה מצות ויתרחק מכל חטא... ו' שישפיל כאזוב שהוא וי"ו זעירא, ז' שיאהב צדקות, כלומר שישתדל שיתן ויתנו אחרים בשמחה, ח' שיצדיק את זרע ישראל ללמד סניגוריא עליהם ולדונם לכך זכות... (שם בסופו וראה שם עוד)

שערי קדושה:

קרי לבטלה קשה מן שפיכות דמים של אחרים, ועוד שדמם ודם זרעיותן שאין להם קץ נשפך, וספר הזוהר: כולהו חייבי אית להו תשובה בר מהאי, וכל העבירות קטן פטור חוץ מזה, שהרי ער ואונן קטנים מבן שבע שנים היו ומתו בידי שמים, ולא עוד אלא שעדיין לא נצטוו עליהן. וכן דור המבול כתיב כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, וכל הבריות נימוחו, מאדם עד בהמה ועוף השמים וכל הרמש, אפילו שלשה טפחים מן העפר נימוחו... (חלק ב שער ו)

מהר"ל:

פרק ד' דנדרים, שהתירו חכמים ביאה שלא כדרכה, דבר זר הוא בעיניהם מאד. ומעתה נשאל אותם אם התימה בעיניהם מהוצאת שכבת זרע לבטלה, הלא הרמב"ם ז"ל כתב שלא הותר רק אם אינו מוציא שכבת זרע לבטלה... וכי מי הפליג בעונש הוצאת שכבת זרע לבטלה יותר מהם? ובפרק כל היד תניא, ר' אליעזר אומר כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם, ופירש הטעם מפני שמוציא שכבת זרע לבטלה. לדעת ר' אליעזר כאילו מביא מבול, רוצה לומר שמי שמשחית זרע הוא מבטל הויה, שהיה ראוי לבא מן הזרע הולדה, וזו השחתה גמורה, כי המבטל הויה הנמצאת כבר אינו מבטל עצם הויה, רק שלא הניח לה המשך הויה, אבל מי שמשחית הזרע, מצד שמבטל התחלת הויה דבר זה נקרא כאילו הביא מבול, שהמבול היה השחתת המציאות...

ועוד יש לך להבין דברי חכמה, כי הזרע בו קשור כח נפשי אשר יוצא אל הפועל, הוא יצירת הוולד, ולכך אמר שם כאילו שופך נפש, ואין הכח הזה כח פרטי, כי ההורג נפש הרי הרג נפש זה שהוא נפש פרטי, ואין זה שייך בכח שהוא קשור בזרע, ולא שייך בזה פרטי, ולכך המשחית זרע כאילו היה מביא מבול לעולם, שהמבול הוא הכלל ואין בו פרטיות. וכן המשחית זרע שקשור בו כח ההוויה ואינו פרטי כאילו הביא מבול, כי הזרע קשור בו כח הזרע, ואין כאן חיבור גמור, רק שקשור בו כח הויה, ואינו נחשב פרטי אלא כללי וביטול כללי. ואם כן איך יהיה עולה על דעת בן אדם שיהיו מקילים בדבר זה. ועוד האריכו שם בגודל העונש שנחשב כאילו עובד ע"ז וכאילו הורג נפש... (באר הגולה ב)

של"ה:

ראה איך החמיר הזוהר בעון הזה יותר מכל העונות של כל התורה, ומי שנכשל בעוון הזה כער ואונן יבכה ויתאונן, כי נדחה ממדור העליון, והוא ככלי חרס שאין לו תקנה ואין לו טהרה, אוי לו שנברא, אך כדי להנצל הנפש אשר חטא בזה ומתחרט ורוצה לכנוס בשער הזה אשר הצדיקים באים לו לומר הנה אלקים זה, אזי אוריהו את המעשה אשר יעשה כל ימי חיותו בעולם הזה. ראה וקדש כזה ואז מחזה ש-די יחזה...

הרי שאין דבר בעולם שעומד בפני התשובה, ואם כן איך אמר הזהר דאין לחטא הזה תשובה? ועוד כי זה החטא הוא חטא דור המבול שהשחיתו דרכם ר"ל בהשחתת זרע לבטלה, ועל כל זאת רצה הקב"ה שיעשו תשובה וימחול להם... ובזהר עצמו פרשת ויקהל האריך שם בחומר הפוגם אות ברית, ואמר בסוף וי ליה לההוא כסופא דנקמין מיניה נקמת עלמין... ואמר אחר כך והני מילי כד לא עביד תיובתא שלימתא, תיובתא דאיהו אתחזייה לחטאה על כל עובדוי, הרי לך בהדיא שמועיל תשובה, ואם כן מהו זה שאמר לעיל דלא מועיל תשובה?

והר"ח בשער הקדושה פי"ז תירץ וזה לשונו, כל תשובה צריך התשובה באבר שבו חטא, אבל החוטא בברית אינו תלוי בתשובת הברית, אבל צריך תשובה תקיפא כאלו פגם בכל אבריו. וכן משמע לשון הזוהר שאמר תיובתא דאיהי אתחזיי לחטאה על כל עובדוי. וטעם הדבר נראה, כי בכל העבירות התשובה המעולה שיתקן החוטא אותו החטא עצמו שעשה דבר אשר זדה עליו יתקן... ובזה די לו כי לא נתפשטה העבירה בכל שיעור קומת אדם רק באבר פרטי, ובתקונו הוא מתוקן הכל. אבל הזרע שהוא שורש ומקור כל קומת האדם ומהזרע מתהווה האדם, אף שמתגלה באבר פרטי, דהיינו בשרשו הוא במוח, ואחר כך בירידתו דרך חוט השדרה יוצא לחוץ דרך פי האמה שם נתגלה, מכל מקום הוא כח כל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, וכל שיעור קומתו, על כן אף אם עושה תשובה באבר הפרטי הזה ועושה סיגופים ושומר את המקום הזה שלא יפגמו והוא קדוש וטהור, מכל מקום נטמא כל שיעור קומתו, וצריך להמציא תקון לכל שיעור קומתו, הן בסיגופים כאלו היה חוטא בכל אבר ואבר, והן בקדושה יתירה לקדש כל אבר ואבר, ואז ושב ורפא לו... ראשית התשובה היא שיתקן חטא הזה ויעשה סיגופים ואחר כך גדרים וסייגים שלא יהי נכשל לעולם, מכל מקום צריך להוסיף על זה ולעשות תשובה על כל אבריו כאלו חטא בכולם...

אמנם נראה לי לתרץ בענין אחר בכוונת הזהר דלעיל שאמר אין תשובה לעון זה. ותחילה אקדים כי כגון דא אני צריך להודיע שישים האדם על לבו באם חטא ועשה איזה עון כמה פעמים ואחר כך מתחדש ורוצה בתשובה, צריך לידע כמה פעמים עשה העבירה כדי שיעשה התשובה על זו העבירה סך פעמים כסך שעשה העבירה...

והנה נודע שלכל תשובה יש ד' תשובות שסידר הרוקח והאלקי האריז"ל לחטא זה, כי תשובה מועיל לתקן הפגם שפגם למשל בעולם העשיה או היצירה, ואם רצה לתקן ביותר אזי צריך תשובה ביותר וכולי האי ואולי... והיה הדבר נקל אם לא היה עושה החטא הזה רק פעם אחת, אבל בעו"ה מי שהורגל בחטאת נעורים במעשה כעורים ובא לכלל הוצאת זרע לבטלה הן מחמת הרהורים בתאוה או ניאוף בידים ועשה כן הרבה פעמים, והוא צריך לעשות תשובה החמורה הנ"ל סך פעמים כפי פעמים שעשה העבירה, ואז יכלו שנותיו והתשובה לא תכלה על הרוב, וזהו שרמז בזוהר שאין לעון זה תשובה מחמת שהעושה כן הוא מלובש בתאוה הרעה הזו ועושה כמה פעמים בלי ערך כי אין מונע לו כמו שיש לו מונעים בעבירה אחרת הנגרמת על ידי אחר, כגון הבא על הערוה, וגם לפעמים מניח בשביל מורא בני אדם...

והבא לטהר אף כי עשה זו העבירה כמה וכמה פעמים למאות בלי מספר אמצא לו תקנה, כי כבר נודע הקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשה, אם היה לו מחשבה טובה לעשות כך וכך... ויעיין סדר תשובה של עבירה זו כפי הכתוב ברוקח, וכפי הכתוב בתשובת של האריז"ל הנדפס בסוף קיצור ר"ח. והנה קצב שם תעניתים פ"ד, ויהיה בקי בספר קטן ההוא ובסוד כוונת השמות. וקודם התחלת קבלת התעניתים ילך למקוה לשם קבלת תשובה... והנה ישב במסתרים על הארץ בחליצת מנעלים ועפר על ראשו ושק על בשרו ויבכה במרירות לב לפני השי"ת על אשר נואל ואשר חטא, ובלבו הנשבר יהיה החרטה ויבוש מאד מפני השי"ת, ויאמר בבכי... ועצה טובה היא שיתענה אלו פ"ד יום בששה פעמים דהיינו ג' הפסקות ב' ימים וב' לילות, כי כל הפסקה היא עולה לכ"ז יום, הרי שלש הפסקות פ"א יום...

עוד צריך זה השב לידע ולהיות בקי בר"ח כל פרק שבעה עשר משער הקדושה ושם תמצא התיקונים לתקן העון הזה אשר עבורו נקרא רע, ולהיותו סור מרע ועשה טוב, ולאחוז במדות הטובות ההם המוזכרים שם ולא יזיז ידו מהם... (שער האותיות, ועיין שם עוד)

מצאתי בספר טעמי המצות של הרב רבי מנחם הבבלי סימן פ"ד האריך בעונש המוציא שכבת זרע לבטלה, וכתב שהמוציא זרע לבטלה בשערו אשר סביבו מתעטפים שם כחות הטומאה ומהם נבראים רוחות רעות, ואחרי מיתתו אינם מתפרדים ממנו ומלוים אותו כי הם בניו רחמנא ליצלן, ותיקונו להקיפו עשרה טבולי יום והם יריצוהו אל הבור... הא לכם העתקה מצדוק הדין ומסדר זה הקפות הנהוגות בארץ ישראל... (מסכת פסחים תפלה, וראה שם עוד)

ענין שנהגו להתענות ולעשות תשובה מצאתי בקונטריסים דהאריז"ל סודם ועקרם של תעניות ארבעים יום אלו נתקנו על עון של זרע לבטלה הנקרא שוחטי ילדים וכו'... וזהו סוד שובו בנים שובבים, פירוש אותן הבנים שמסר אל הקליפות בהשחתת זרעו, ואז מתלבשים תוך הקליפות ונעשו שובבים, ועתה שובו בנים השובבים הנזכרים מתוך הקליפות ושובו אל הקדושה... עוד מצאתי במגילת סתרים על ענין הבנים הנ"ל, כתיב ובא לציון גואל, ואמרו רז"ל אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, גואל ולשבי פשע ראשי תיבות גו"ף, כי המוציא שכבת זרע לבטלה מוסר את בניו ביד החיצונים, וכשישוב בתשובה יחזרו אותן הבנים למקום תוך האוצר הנקרא גוף... כי כל זה הם מעכבים את המשיח, והשב מחזירם למקומם וגורם ובא לציון גואל... (שם הלכות תשובה)

אור החיים:

ראשית בכורי - אולי שירמוז שלא ישחית זרעו ושתהיה טיפה ראשונה שתצא ממנו מובאת בית ה', על דרך אומרו ביתו זו אשתו, ודייק לומר בית ה', לשלול בית אשה זונה, והוא מצוה שקיים יעקב אבינו ע"ה, דכתיב "כחי וראשית אוני". וגמר אומר "לא תבשל גדי בחלב אמו", לרמוז סוד גדול, כי המשחיתים זרעם סובבים מיתת הקטנים מבין שדי אמם, וכמ"ש הדבר באות בפסוק "האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי", כי כשאדם משחית זרעו נברא ממנו משחית רע והוא שולט אחר כך בבן היולד, והם נפשות העשוקות כאמור בספר הזהר הקדש, ומי גרם, זה שלא הביא בכוריו ב ת ה'. (שמות כג יט)

תניא:

...אך החיות שבטפות זרע שיצאו ממנו לבטלה, אף שירדה ונכללה בג' קליפות הטמאות, הרי זו עולה משם בתשובה נכונה ובכוונה עצומה בקריאת שמע שעל המטה, כנודע מהר"י ז"ל, ומרומז בגמרא, כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאילו אוחז חרב פיפיות וכו' להרוג גופות החיצונים שנעשו לבוש לחיות שבטפות, ועולה החיות מהן כידוע ליודעי ח"ן. ולכן לא הוזכר עוון זרע לבטלה בתורה בכלל ביאות אסורות, אף שחמור מהן וגדול עוונו בבחינת הגדלות וריבוי הטומאה והקליפות שמוליד ומרבה במאד מאד יותר מבביאות אסורות, רק שבביאות אסורות מוסיף כח וחיות בקליפה טמאה ביותר, עד שאינו יכול להעלות משם החיות בתשובה אלא אם כן יעשה תשובה מאהבה כל כך, עד שזדונות נעשו לו כזכיות... (לקוטי אמרים פרק ז)

שם משמואל:

...והנה חטא מוציא שכבת זרע לבטלה רחמנא ליצלן, שהוא כאילו שופך דמים נמי הוא כענין הרוצח, אלא שברוצח שהוא בגוף איבד גם את החיים הגופניים, וזה שאומר (נדה י"ג) שהוא כאילו שופך דמים ולא שופך דמים ממש, שהוא מקלקל רק כח שהיה ראוי להיות נפש ועדיין איננו בפועל, על כן הוא איבד גם כן חיות הנפש שבקדושה, והוא כח ההתלהבות ורגש הנפש בעבודת השי"ת. ובזה יובן מה שחסידים ואנשי מעשה מלפנים היו יותר בשמחה בחיות והתלהבות הנפש, מפני שהיו קדושים ביותר, וזהירים בענינים אלה מאד בכל מיני סייג. והנה באשר היתה גלות מצרים למרק החטא הזה, כנ"ל, שהיה הפגם בחיות הנפש שניטל מהם כח החיות, על כן בכח זה שהיה הפגם שלטו המצרים והטילו עליהם עבודה יתרה... (שמות תער"ב)

ר' צדוק:

על ידי חטאת נעורים בהוצאת זרע לבטלה וראיית קרי כל זמן שלא תיקן כראוי קשה לינצל ממחשבות זרות המאפיל אור השמש, כי מאותן טיפין שהם חלקי נפש ממש כנ"ל אות רמ"א ורמ"ב, וכן קראום רז"ל בנדה שוחטי הילדים הרי זה כנפשות הרשעים שמולידים מחשבות רעות כנ"ל אות רל"ט. ואלו מאחר שהם חלקי נפשו ממש והיו ראויים להיות בניו הרי סובבים אותו ואויר שלו מלא מהם, והאויר מכניס מחשבה ללב, רק שאינו מחשבת עבירה רק מחשבה זרה ובטילה לגמרי, או לתאות היתר ורשות כידוע מהאריז"ל בפרי עץ חים שער קריאת שמע שעל המטה, כי הן אותן נפשות העשוקות בטיקלא הנזכר בזהר משפטים צ"ה ב'... ובאמת בכל התורה כולה לא נזכר לאו על הוצאת זרע לבטלה רק העונש דדור המבול וער ואונן, וזהו מצד בטול פריה ורביה, וזה לא שייך כל כך עכשיו דאי אפשר לישא נשים הרבה, וכשאין מונע מאשתו תפקידתה, רק שורש הטומאה הוא מקליפת נוגה, ולכך הוא רע ביותר דאף תשובה אין מועיל כמ"ש בזוהר כמה פעמים... רק שבאמת זה יסד השי"ת בבריאה בראה קרי בלילה שהוא כמו הכרח וצורך הבריאה, והיינו כמ"ש בזוהר שם "לרע לו", ומהם חסידי אומות העולם וכו' ע"ש. ולכך בעקבי משיח עון זה גובר, כמ"ש בס' ר"ח כי זה הכנה ל"אז אהפוך אל עמים" וגו', ושורש נפשות אומות העולם מקליפת נוגה, ומאין יתהפכו לטוב, רק כאשר יקלטו מנפשות אלו דזרע לבטלה העשוקות בקליפת נוגה... (חלק ב צדקת הצדיק עמוד קכג, ועיין שם עוד)

ולכך פתחו בגמרא פרק זה בחומר עון דהוצאת זרע לבטלה, ובזוהר גם כן ידוע תוקף חומרו ועד שאין התשובה מועלת חס ושלום, והיינו כנ"ל דהתשובה רק בלב והוצאת זרע לבטלה נמשך מן המוח כידוע, ועל ידי הרהור המוח הוא בא, וכמ"ש בראשית חכמה דז' ב' בגמטריא ט' כי קלקולו במדה התשיעית כנודע, ומתתא לעילא חכמה היא התשיעית כידוע... ובספר ראשית חכמה העיד על דורו (ובודאי לא אכשור דרי) דרוב בני דורו וכמעט כולם נכשלו בזה העון, וידוע דכל עון שרוב בני הדור נכשלים גם פרנסי הדור וגדוליו נכשלים מעונו, כמ"ש במקום אחר, וכן אמרינן בדור המדבר שהיו בני עון זה, כמ"ש שם בני מבול נינהו יצר לב האדם רע מנעוריו פירוש משרשו, וכמ"ש במקום אחר בענין ישי מת בעטיו של נחש (שבת נ"ה), כי עליו אמר דוד המע"ה "בעון חוללתי" בעון מלא כדרז"ל, והנחש שהוא שורש היצר רע בעולם הוא בדבר זה לבד ולכך נקרא בעטיו של נחש, וזהו התחלת גלוי הנפילה כמו שהיה בבריאה ראשית המקלקלים בכלל העולם כולו דור המבול היו משחיתים זרעם... וזה יהיה תקון דער ואונן כשנתקנו על ידי פרץ וזרח גם כן הוא שנתגלה אחר כך שלא חטאו כלל, כי תשובה שהוא החטא וחרטה עליו אין מועיל בזה כנ"ל, רק מועיל התעוררות השורש הטוב של בני ישראל ששורשו קבוע באמת במקום טהרה והחכמה אי אפשר להתקלקל כלל וטהורה היא הגם שנופו נוטה למקום טומאה...

ולכן ברא השי"ת גם כן טבע הקרי בחלום שזהו כמו אונס דרחמנא פטריה בכל מקום להודיע כי בדבר זה אין יד אדם שלטת להינצל ממנו, כי דבר זה נמשך מצד החכמה שבמוח. וזהו מ"ש (קידושין ל') בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין, על ידי חכמת התורה שנתן השי"ת לעמו חכמת אמת מזדכך המוח, וכמ"ש (ברכות י"ד) כל המשביע עצמו מדברי תורה לן וכו', וידוע פירוש תבלין היינו להמתיק האוכל שממתיק היצר הרע, והיינו דבכח התורה להמתיק גם כן מה שכבר חטא בעון זה... (חלק ד ליקוטי מאמרים עמוד רלג, ועיין שם עוד)

ונראה לי דעל כן חודש זה מסוגל לתקן עון קרי והוצאת זרע לבטלה בפרשיות השובבים שהם בחודש זה כי יוכלו להכניס גם כל ניצוצות המתפזרים על ידי תאות זרות אל הקודש, וקבלתי דבשבט אשר מצויה ענין מקרה לילה וראיית קרי יותר מבכל השבטים, ודעל כן עמוס שהיה משבט אשר אמר פרשת "הלא כבני כושיים" דכולה נאמרה על ענין זה, שעל ידי שחרות וכיעור כבני כושיים, וסוף "ונגש וגו' ומושך ענבים במושך הזרע" וגו', והיינו כידוע בסוד עת אשר שלט האדם באדם דהשליטה הוא ממש אבר באבר, וכפי תוקף המקום בקדושה כן לעומתו תוקף הקליפה הסובבתו, ובכל דבר שהוא מקודש בו ביותר בו בדבר הוא התגברות היצר עליו... (שם מחשבות חרוץ עמוד נה)