הורמיז

מהר"ל:

אמר רבה בר בר חנה וכו' לדידי חזי לי הורמיז בר ליליתא דהוה קא רהיט אקופיה דשורא דמחוזא... דע כי בא לבאר לנו כי יש נבראים שנבדלים משאר הנבראים שהם בעולם. ובאר לנו גדולת גלי הים ואחר כך ענין הבריאה הזאת שנקרא הורמיז, והוא כח רוחני, ואחר כך בא לבאר ענין הראם שאין ספק שגם כן הוא בריאה מיוחדת שאינו כמו שאר הנבראים, והורמיז זה אינו שד כי אינו מדבר כאן מן השדים אבל הוא בריה רוחנית ואינו בכלל המזיקים את הבריות, ואמר שענינו שיש לו מהירות וזריזות היותר גדול... ומפני זה אמר דשמע מלכותא וקטלה, ר"ל כי כח בריה זאת מתנגד לכח המלכות כי אין ספק כי המלך ראוי לו הזריזות וזהו ענין המלכות, ואין שני מלכים משתמשים בכתר אחד, ולכך כח האחד מבטל כח השני... (חידושי אגדות בבא בתרא עג א)