הורקנוס

(ראה גם: הסטוריה-בית שני)

תלמוד בבלי:

תנו רבנן כשצרו בית חשמונאי זה על זה היה הורקנוס מבפנים ואריסתובלוס מבחוץ, ובכל יום היו משלשלים להם בקופה דינרים, והיו מעלין להם תמידים. היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמת יוונית, אמר להם כל זמן שעוסקין בעבודה אין נמסרים בידכם, למחר שלשלו דינרין בקופה והעלו להם חזיר, כיון שהגיע לחצי החומה נעץ צפרניו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל ת' פרסה על ת' פרסה, באותה שעה אמרו ארור האיש שיגדל חזירים, וארור האדם שילמד את בנו חכמת יוונית, ועל אותה שעה שנינו מעשה שבא עומר מגנות צריפין ושתי הלחם מבקעת עין סוכר... (בבא קמא פב ב)