החזק

רמב"ן:

ויחזיקו האנשים - אמר ר"א כי ויחזיקו יבאר שפחד ואין בו כח לברוח, והנכון שהוא כמו "ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם" אף כאן היו מושכים בהם בחזקה למהר לשלחם. (בראשית יט טז)

מלבי"ם:

והחזקת - ויש הבדל בין פעל חזק בכבד ובין מחזיק בהפעיל, חזק בכבד מציין שמחזק כח החלש, "חזקו ידים רפות" (ישעיה ל"ה), ופעל החזיק מורה שתופס בחברו בכח, ואם בא אחריו שימוש הב' מורה שתופס בו בלא הנחה, "ועודך מחזיק בם" (שמות ט'), ורוצה לומר שיתפס בו בתמידות ולא יניח ממנו אפילו שמטה ידו כמה פעמים... (ויקרא כה לה)