החלף   החלפה

משנה תורה:

מי שנתחלפו לו כליו בכלים אחרים בבית האבל או בבית המשתה הרי זה לא ישתמש בהן עד שיבא הלה ויחזיר ויטול את שלו, נתחלפו לו בבית האומן, אם אשתו ובניו של אומן נתנו לו, או שאמר לו האומן טול כליך ונתן לו, הרי זה לא ישתמש בהן עד שיבא הלה ויחזיר ויטול את שלו. אמר לו האומן טול כלי זה הרי זה ישתמש בו עד שיבא הלה ויחזיר ויטול את שלו, שמא כליו של אומן הוא, או בעל הכלי ציוה את האומן למכרו. (גזלה ואבדה פרק ו ו)

אברבנאל:

לא יחליפנו - בשמות הנרדפים חלוף ותמורה יש הבדל... כאן חילוף הוא ממינו ותמורה בשאינו מינו... (ויקרא כז י)

הכתב והקבלה:

ולא יחליפנו סתם חליפה הוא מגרוע למשובח ממנו, כמו "שקמים גודעו וארזים נחליף"... אמנם ענין התמורה הוא בהפך, שסתמא ממשובח לגרוע, כמו "כבודם בקלון אמיר"... (ויקרא כז י)

מלבי"ם:

לא יחליפנו - יש הבדל בין חלופין לתמורה, המחליף הוא בבחינת הדבר, שהדבר חולף ממקומו ואחר בא תחתיו, כמו "ויחלף שמלותיו", ומשתתף עם חלף ועבר מן הקל על החלפת המקום. אבל התמורה היא בבחינת האדם הממיר לבד, לא בבחינת הדבר, ובא לרוב על נושאים הגיוניים, "כבודם בקלון אמיר", "וימירו את כבודם", שהכבוד לא נעשה בו שינוי רק הממיר השיג קלון. ולפי זה שם תמורה יתכן יותר אם עושה שניהם קדש, ושם חליפים אם רוצה לעשות מקדש חול... (ויקרא כז י)