החלץ

רש"י:

נחלץ חושים - נזדיין מהירים. (במדבר לב יז)

יחליץ - יזיין, כמו חלוצי צבא. (ישעיה נח יא)

אבן עזרא:

יחליץ - יש אומרים ידשן, ויש אומרים יחזק, ויש אומרים ישלח כמו יחלוץ, והוא הנכון. (שם)

החלצו - חגרו חלציכם. (במדבר לא ג)

רד"ק:

יחליץ - ידשן, ישביע או יניח. (ישעיה נח יא)

רבינו בחיי:

ועצמותיך יחליץ, כלומר ינוחו, זו מנוחת העצמות בקבר, ודרשו רז"ל זו מעולה שבברכות, ומכאן תיקנו לומר בשבת רצה והחליצנו, ורש"י פירש יחליץ יחזק... (כד הקמח אורחים)