הימן

(ראה גם: דוד-שירה, תהלים)

סדר עולם:

והימן וידותון נתנבאו בימי דוד... (פרק כ)

רש"י:

להימן - בני קרח יסדוהו שהוא יאמרו על הדוכן. (תהלים פח א)

אבן עזרא:

להימן - לר' ישועה הוא נכד שמואל, והוא אזרח במשוררים שרובם בניו ונכדיו. ויש אומרים שהימן ואיתן אחים ושם אחיהם אזרח. (שם)

רד"ק:

להימן - הוא חיברו ונתנו לבני קרח לשורר, ואולי הימן נכד שמואל או מבני זרח, והוא מחכמי ישראל ונזכר בפסוק "ויחכם מכל האדם" וגו'. (שם)