הכי

לקח טוב:

הכי אחי אתה, הכי כך אמר לו לבן, באמת אחי אתה אבל איני ראוי לעובדני חנם, ומנין ראיה מן המקרא כי הכי כמו באמת, שנאמר (איוב ו') הכי אמרתי הבו לי... (בראשית כט טו)

תרגום יונתן:

הכי - בקושטא. (בראשית כז לו)

תרגום אונקלוס:

הכי - יאות. (שם)

רש"י:

הכי - לשון תימה הוא, כמו (לקמן כ"ט) הכי אחי אתה, שמא לכך נקרא שמו יעקב... (שם)

רד"ק:

הכי - הה"א לאמיתת הדבר, כה"א הרצחת (מ"א כ"א), אמר על נכון קרא הקורא שמו יעקב כי יש בו עקב ומרמה... (שם)

ספורנו:

הכי - האמנם בשביל שקרא הקורא את שמו יעקב קרה זה שיעקבני, דשמא גרים. (שם)