הלא

רמב"ן:

הלא לאלקים - ...ואולי יהיה פירושו כמו הנה, יאמר הנה לאלקים לבדו הפתרונים ולא לאדם... (בראשית מ ט)

הכתב והקבלה:

הלא אם תיטיב - מלת הלא מחוברת ממלת השלילה לא וה"א התימה והשאלה, ובזה תתהפך הוראת השלילה לאמת החיוב, (באמת, האם לא כך), כן הוא דעת בעלי הלשון. ונראה לומר אחר שמצאנו התחלפות מלת הלא במלת הנה, כמו "הלא הם כתובים" (מ"ב ט"ו ל')... ולכן אני אומר שהם דומים זה לזה גם להוראת ההתעוררות, והוא מלת הקריאה לעורר כוונת השומע על הדבר... ועל כוונה זו מצויה מלה זו בהברה זו עצמה גם בשאר לשונות על התעוררות (הלו). (בראשית ד ז)

הלא הוא כמוס עמדי - ...ויותר נראה לי לפרשו מלשון "מיום ההוא והלאה", להוראת ריחוק הזמן, כי כל דברי הנקמות והנחמות שבפרשה הם לזמן רחוק... (דברים לב לד)