הלום

תלמוד בבלי:

אמר עולא בקש משה מלכות ולא נתנו לו, דכתיב אל תקרב הלום, ואין הלום אלא מלכות, שנאמר מי אנכי ה' אלקים כי הביאותני עד הלום. מתיב רבא רבי ישמעאל אומר יבמה (של אלישבע, דהיינו משה) מלך, אמר רבא לו ולזרעו קאמר, וכל היכא דכתיב הלום לדורות הוא והא גבי שאול דכתיב הבא עוד הלום איש, והוא אין זרעו לא, איבעית אימא הא הוי איש בושת, ואיבעית אימא שאני שאול דאפילו בגוה לא קאים... (זבחים קב א)

מדרש רבה:

בקש משה שיעמדו ממנו כהנים ומלכים, אמר לו הקב"ה אל תקרב הלום, כלומר לא יהיו בניך מקריבים שכבר מתוקנת הכהונה לאהרן אחיך. הלום זו מלכות, כמה דתימא (שמואל ב' ז') כי הביאותני עד הלום, אמר לו הקב"ה כבר מתוקנת המלכות לדוד, אף על פי כן זכה משה לשתיהן... (שמות פרשה ב יג)

אבן עזרא:

הגם הלום - כמו עתה, והנכון שהוא כמו פה. (בראשית טז יג)

הכתב והקבלה:

הלום - יורה על חשיבות וגדולה של המקום או המצב, וכן בזבחים (ק"ב) אין הלום אלא מלכות... (שם)