הלעט

שם משמואל:

ויש לומר שזהו ההפרש בין לעיטה לבין אכילה, שלעיטה הכוונה לעריבות המאכל לבד, ואחת היא אם מזין או לא, ואכילה נקראת הזנת הנפש והגוף... (וארא תרע"ד)