הן

(ראה גם: הנה)

הכתב והקבלה:

והנה בן ביתי - מלת והנה ישמש על הבקשה, כמו שישמש מלת הן להודעת קבלת דברי חבירו ושייטיבו דבריו בעיניו, כך השימוש מלת הנה לבקשת קבלת הדברים לשומע ושייטיב בעיניו לשמע ולהתרצות לדבריו... (בראשית טו ב)

...מלת הן ישמש שמוש ההמשך, כמו "הן קרבו ימיך למות קרא את יהושע", הקריאה נמשכת מסבת קריבת הימים... (שם טז ב)

הן אדוני - בצדק וביושר הוא מתנהג עמי... (שם לט ח)

הן עם - נראה שפירשו מלת הן לשון שמחה, שממלת הן יסתעפו לשונות הנאה המורגל ברבותינו דין הניין לי... (במדבר כג ט)