הנה

(ראה גם: הן)

ספרי:

הנה - בשמחה, וכן הוא אומר הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו. (קרח קיז)

רש"י:

הנה נתתי - בשמחה, לשון שמחה הוא, כמו "הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח". (במדבר יח ח)

מהר"י יעבץ:

כי לא מצאנו בכל הכתוב מלת הנה בתפלה, רק היא כדמות הנחה למה שקדם או למה שיבא, ולזה כשהגיע רש"י לפסוק (בראשית י"ט) "הנה נא אדוני סורו נא", שהיא מחוברת עם בקשה, הפריד בינה ובין לשון הבקשה, ואמר הנה נא אתם אדונים לי אחר שעברתם עלי, החזיר המלה למשמעותה האמתי, והנה היא הנחה למה שיבא... (תהלים נד ה)

כלי יקר:

והנה טוב מאד - ...לשון והנה מורה על הזמן של עתה שבו נברא האדם, ואז נראה למפרע מה טובם ומה יפיים של כל הנמצאים הקודמים... (בראשית א לא)

הכתב והקבלה:

ראה ערך הן.

והנה הנגע - מלת הנה בא בדברים הנפלאים בעיני המספר והשומע, ויורה על זרות וחדוש, כספור דברי החלום "והנה אנחנו מאלמים"... ובמקומות רבות כולל דבור המציאות, היה, יש, "הנה באהל", "הנו בידך". ובכל פרשה זו אין לפרש מלת הנה רק להוראת מציאת הדבר בדבר, כי אין כאן מקום לזרות וחדוש ולא אל הקריאה, והמתרגמים בפרשה זו כמלת הקריאה טועים ומשחיתים המליצה. (ויקרא יג ה)

מלבי"ם:

אני הנה - שמלת הנה מציין גם כן שהוא מזומן ומוכן לזה בכל לבו... (במדבר יח ה)

הנה נתתי - מלת הנה מורה על החדוש, ובכל זאת למעלה (פסוק ה') פירש שמלת הנה מורה על השמחה, כי כבר התבאר בספרא שמתנות כהונה התחילה מהר סיני, ואם כן לא היה דבר חדש... (שם שם כא)